Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

niet de andere artikelen van dezelfde en van andere verordeningen te beschouwen.

Dikwijls is het nuttig, de bedoeling van den wetgever na te gaan uit de stukken, die de totstandkoming eener wet voorafgaan. Aan de totstandkoming eener wet gaat een ontwerp vooraf, voorzien van eene memorie van toelichting. Daarover wordt eerst in de atdeelingen der 2e Kamer, daarna in openbare vergadering dier Kamer beraadslaagd; bij aanneming door de Kamer wordt het ontwerp op dezelfde wijze door de le Kamer behandeld, om ten slotte der Koningin ter goedkeuring te worden aangeboden. Van de beraadslagingen der atdeelingen worden verslagen opgemaakt, waarop door den wetsvoorstelIer eene memorie van antwoord wordt ingediend; van de beraadslagingen in openbare vergadering vindt men in de „handelingen der Staten-generaal" het volledig verslag. Al deze stukken, vooral echter de memorie van toelichting, kunnen tot goed verstand der wet veel bijdragen. Men moet die stukken evenwel met omzichtigheid raadplegen. Door liet recht van amendement kan de Tweede Kamer belangrijke wijzigingen aanbrengen. Maar bovendien gebeurt het vaak, dat de kamerleden, die voor de wet stemmen, er eene andere beteekenis aan hechten als de voorsteller der wet. De wetsuitlegger mag dan ook nooit slaafs de meeningen volgen, die hij in de besproken stukken aantreft; want deze stukken hebben geene bindende kracht! Hij moet de ;wet zelf zelfstandig onderzoeken en uitleggen; de raadpleging der toelichting enz. mag geen ander doel hebben, dan hem daarbij de juiste richting aangeven. § 15. De toe- Daar de Indische wetboeken alle koninklijke besluiten zijn, misiichtingen op de sen wij daarvoor deze hulpmiddelen. Evenwel stemmen zij op de Indische strafwet- jfederlandsehe wetboeken, zijn daarvan slechts voor Indische toe-

boeken.

standen gewijzigde edities, zoodat de wordingsgeschiedenis der Nederlandsche wetboeken ook voor de uitlegging der Ned-Jndisehe haai' nut heeft. En ook die koninklijke besluiten, waarvan het ontwerpen veelal aan een ambtenaar of eene commissie opgedragen wordt, zijn van toelichtingen voorzien; evenzoo de kon. besluiten, die niet eene omwerking van Nederlandsche wetten vormen, alsmede de ordonnanties. Helaas worden deze toelichtingen zelden gepubliceerd. Wèi is zulks echter geschied met

Sluiten