Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

staat. Daar verreweg do meeste Inlanders, althans op .lava, mohamedaan zijn, heeft men dikwijls, zeer ten onrechte, het mohamedaansch recht eenvoudig als geldend reclit beschouwd, in vele opzichten echter door het adatrecht gewijzigd.

In 1848 werd in Indië o. a. de codificatie van liet privaatrecht voor Europeanen, en van het geheele formeele recht voor Europeanen en ook voor Inlanders (het Inl. Regl.) ingevoerd; ten aanzien van het strafrecht bleef liet evenwel in hoofdzaak bij den bestaanden toestand. De Gouverneur-generaal nl. ontving bij het Kon. besl. van 1 Mei 1846 (opgenomen in de publicatie bij Stbl. 1847 No. 23) de opdracht, om een Strafwetboek voor Indië te doen ontwerpen en verkreeg tevens de bevoegdheid, om intusschen ,,zoodanige onderwerpen van strafwetgeving te regelen, als eene dadelijke voorziening vereischen." Van deze bevoegdheid werd gebruik gemaakt door de afkondiging in Stbl. 1848 No. 6 der „Bepalingen ter regeling van eenige onderwerpen van strafwetgeving, welke eene dadelijke voorziening vereischen;" ') aan eerstgenoemde opdracht is echter door omstandigheden geen gevolg gegeven kunnen worden. Deze ,,bepalingen" enz., (welke wij zullen aanduiden door „Bepp. Swg."). hielden hoofdzakelijk in eene onderscheiding der delicten in misdrijven en overtredingen, welke in de latere strafwetboeken eenigszins gewijzigd is overgenomen; de afschaffing der straffen van brandmerk en geeseling; de bevoegdheid des rechters om bij aanwezigheid van verzachtende omstandigheden de wettelijk bedreigde straf te verminderen; eene algemeene regeling van het strafstelsel, zoowel voor Europeanen als voor Inlanders: en ten slotte eenige delicten. Bovendien was bij bovengenoemd Kon. besl. van 1846 reeds eene verordening betrekkelijk faillissementsmisdrijven tot stand gekomen, welke tegelijk met die Bepp. Swg. en met de boven vermelde codificatie van Europeesch privaatrecht en formeel recht op 1 Mei 1848 werd ingevoerd (Stbl. 1847 no. 57).

Bij diezelfde gelegenheid werd nog ingevoerd het in Stbl. 1847 no. 2.'1 afgekondigde Kon. besl. houdende „Algemeene bepalingen van wetgeving voor Nederlandsch-Indië," waarin

') Opgenomen in de „Verzameling van de voornaamste publiek- en privaatrechtelijke algemeene verordeningen voor Ned.-Indië" vanMr. J. Lion.

Sluiten