Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

mochten wenschelijk maken;" een en ander in overeenstemming met het eerste lid van art. 75 K. R. Het resultaat van den arbeid dezer commissie was het tegenwoordig' nog geldend strafwetboek voor Europeanen, dat vastgesteld werd bij Kon. besl. van 10 Febr. 1866 No. 54, en afgekondigd in Stbl. 1866 No. 55. Dit strafwetboek, hetwelk (ook blijkens bovenstaande opdracht) niet anders vormt dan eene omwerking van den Code Pénal zooals deze in Nederland gold, werd met de. noodige wijzigingen krachtens art. 75 R.R. bij ordonnantie op de Inlanders toepasselijk verklaard en als apart „Wetboek van strafrecht voor Inlanders" in Stbl. 1872 No. 85 afgekondigd; dit werd op 1 Januari 1873 ingevoerd.

Op denzelfden datum traden de beide Algemeene Politiestrafreglementen, afgekondigd in Stbl. 1872 nos. 110 en 111, in werking, bevattende minder ernstige overtredingen van zuiver politioneelen aard. Deze lichte delicten vormden het 4e boek van den C. I'., maar werden door de ontwerpers van het Swb. Eur. daarin niet overgenomen, daar men de regelingvan dergelijke politieovertredingen geheel aan den ge westelijken wetgever wilde overlaten. Men is daarop later evenwel teruggekomen, en heeft ze in genoemde reglementen algemeen geregeld; de plaatselijke wetgever heeft ze dus slechts aan te vullen (verg. § 4).

u. Zoo had men dan eindelijk in Indië ook op het gebied der

s Het nieuwe

8twb. v/Eur. en strafwetgeving een geregel den toestand gekregen, en was "w Ontwerp Swb. daarmede aan het voorschrift van art. 75, lc lid R.R., volgens v' Inlanders. hetwelk de rechtspraak over Europeanen in burgerlijke-, handels- en strafzaken moest berusten op alg. verordeningen, zooveel mogelijk met de in Nederland geldende wetten overeenkomende, ook t. a. v. het strafrecht voldaan. Evenwel voor niet langen tijd. Want in 1886 trad in Nederland een nieuw, geheel oorspronkelijk op de grondslagen der nieuwere strafrechtswetenschap opgetrokken, strafwetboek in werking, hetwelk den in menig opzicht verouderden Code Pénal vervjng. Dit strafwetboek moest dus wederom voor de Europeanen in Ned. Indië bewerkt worden, teneinde aan liet voorschrift van art. 75 RR. te voldoen. Dit is dan ook geschied, en het nieuwe strafwetboek voor Europeanen in Ned. Indië is in Stbl. 1898

Sluiten