Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

iio. 17;> afgekondigd geworden, terwijl de invoering nader zal woi den bepaald. Intusschen is naar dit nieuwe Strafwetboek een Ontwerp van een Strafwetboek voor Inlanders samengesteld en van regeeringswege, met de memorie van toelichting, uitgegeven (verg. § 15). De invoering dezer nieuwe Strafwetboeken laat echter nog steeds op zich wachten, en zal waarschijnlijk nimmer plaats vinden. Want op het oogenblik wordt, ter voldoening aan het tegenwoordig streven om zooveel mogelijk de Indische wetgeving te unificeeren, aan welk streven o. a. de vernieuwing der artt. 75 en 109 R. R. te danken is, een ontwerp voorbereid van een Indisch strafwetboek, geldende voor Europeanen zoowel als voor Inlanders. Indien eenige tak van wetgeving voor unificatie vatbaar is, zoo is het de strafwetgeving. De verschilpunten tusschen liet strafrecht voor Europeanen en dat voor Inlanders zijn van zoo weinig beteekenis, dat zij eene strafrechtsregeling in afzonderlijke wetboeken allerminst rechtvaardigen. Betrekkelijk weinige artikelen zijn voldoende, om in die verschilpunten, voornamelijk het strafstelsel betreffende, te voorzien. Het is geen gewaagde veronderstelling, dat dit toekomstig Indisch strafwetboek in hoofdzaak wel gelijk zal zijn aan het nieuw Swb. Eur. van 1898, aangevuld met de voor Inlanders noodige afwijkingen overeenkomstig de in het Ontw. Stwb. Inl. neergelegde beginselen.

§23. Hoofdindee- Het geldend Stwb. I. is verdeeld in twee boeken, waarvan het eerste ling van het Swb. de algemeene leerstukken, het tweede de bijzondere delicten i. en hei ontwerp. in{louc[t i) Deze delicten zijn, hoofdzakelijk naar de soort deibedreigde straf', onderscheiden in misdrijven, als zwaardere, en overtredingen, als lichtere soort van delicten, op welke onderscheiding wij in het IVe hoofdstuk terugkomen. Misdrijven en overtredingen staan in het tweede boek door elkaar; eerstgenoemden winnen het echter verre in aantal van laatstgenoemden; de meeste overtredingen vindt men buiten het strafwetboek.

') Zooals boven reeds werd opgemerkt, vinden wij enkele algemeene leerstukken onder het bijzonder gedeelte geregeld; omgekeerd treffen wij sommige delicten in het eerste boek aan.

Sluiten