Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het Ontw. is verdeeld in drie boeken, waarvan het. eerste de algemeene leerstukken behandelt, het tweede de misdrijven inhoudt, en het derde de overtredingen. Ook het Ontw. onderscheidt dus de delicten in misdrijven en overtredingen; voor dit onderscheid is echter geen enkel criterium aangegeven, slechts de plaatsing in het Wetboek doet zien, of men met misdrijf, dan wel met overtreding te doen heeft, terwijl zulks van de buiten het Ontw. voorkomende delicten later telkens uitdrukkelijk zal moeten worden aangegeven. Onder de overtredingen van het 3e boek vinden die. welke thans in Pol. 1. voorkomen, zoowat alle eene plaats; bij invoering' van het nieuwe Indische Strafwetboek '.of strafwetboeken) zullen de alg. politie-strafreglementen dus vervallen.

In § 6 zagen wij, dat de vraag, in hoeverre eene nieuwe regeling de reeds bestaande doet vervallen en in hoeverre niet, dikwijls niet zoo eenvoudig te beantwoorden is. Vandaar dat het vooral bij de invoering van een geheel wetboek noodig is om, teneinde alle onzekerheid dienaangaande weg te nemen, bij wettelijke bepaling zoo nauwkeurig mogelijk aan te geven datgene wat van het reeds bestaande recht door het nieuwe wetboek vervalt, en wat daarvan nog van kracht blijft. Dergelijke bepalingen noemt men invoeringsbepalingen.

Daar verder op het tijdstip van invoering verschillende toestanden, feiten, enz. bestaan, die hunne regeling reeds in het bestaande objectieve recht hebben gevonden -- m. a. w. ten aanzien waarvan men reeds een subjectief recht heeft verkregen — maar welker onmiddellijke gevolgen eerst na de invoering van het nieuwe recht ontstaan, zoo zal bovendien bij de invoering van een nieuw wetboek moeten worden aangegeven, in hoeverre het oude, vervallen recht nog nawerkt ten aanzien van evenbedoelde gevolgen. Bepalingen, die deze quaestie regelen, noemt men overgungs-, ot tra/nsitoire bepalingen. Deze stellen als ïegel voorop, dat reeds verkregen subjectieve rechten blijven gehand.haafd, en dus volgens het Oude tijdens de verkrijging bestaand

§ 24. Begrip Vfin invoeringseri Overgangsbepalingen.

Sluiten