Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

werden zonder eenige restrictie afgeschaft, zoodat voortaan dus slechts wettelijk strafrecht zuu gelden.

Wat het reeds bestaande bij wettelijke bepalingen vastgestelde strafrecht betreft, dit bleef in het algemeen gehandhaafd, voorzoover het niet in strijd was met het nieuwe strafrecht van het' Stwb. Inl. (a. .588 Stwb. I.). 'i Deze onderwerpen bleven dus, coarzoover het Stwb. Inl. ze niet regelde, beheerscht worden door de bestaande oude bepalingen. 2; Dit is derhalve eene toepassing van den regel: „de nieuwe wetsbepaling derogeert aan de oude." Hierbij moet men „onderwerp" in ruimen zin verstaan, zoodat, indien het Stwb. eenig onderwerp stelselmatig regelt, daardoor alle vroegere wettelijke bepalingen betreffende dit onderwerp vervallen, ook die welke voorschriften bevatten over enkele speciale onderwerpen van dezelfde soort, waarin het Stvvb. 1. niet voorziet. 3) M. a. w. de regel: „de speciale wetsbepaling derogeert aan de algemeene" wordt hierbij uitgesloten.

Op de bepaling van a. 388 worden echter twee restricties gemaakt, t. w.:

a. Het kan zijn, dat de, dooi' zulk eene van kracht blijvende bepaling op een misdrijf bedreigde straf eene andere is dan een der in het Stwb. I. bekende straffen. In dat geval wordt alléén de norm der oude bepaling gehandhaafd, maar niet de strafbedreiging, en zal op de overtreding van zulk eene norm worden toegepast diegene der in het Stwb. L voorkomende straffen, „welke het meest nabijkomt aan de straf, waarmede het misdrijf oorspronkelijk is bedreigd' (a. 390 Stwb. I.) Men lette er op, dat deze restrictie alleen t. a. v. misdrijven geldt.

b. In de tweede plaats zijn bij art'. 389 Swb. 1. de voor militairen geldende speciale wettelijke bepalingen op

') De woorden in a. 388 „niet afgeschaft bij het vorig artikel" zouden doen veronderstellen, dat in de daar bedoelde soorten van recht ook wettelijk recht begrepen was; dit is evenwel niet het geval, waarschijnlijk heeft men daarbij de zgn. „Inlandsche wetten" op het oog gehad, verg. § 20.

2) Zoo bleef bv. het misdrijf „zeeroof" nog beheerscht worden door de desbetreffende bepalingen der Bataviasche statuten, totdat Stbl. 187'i no. 279 dit onderwerp opnieuw regelde.

3) Zie Toel. de Pinto, p. 202. Verg. noot § 15.

Sluiten