Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Dit beginsel wordt in artt, 32 v. v. A. B., niet toepassing der overige beginselen aangevuld. De Indische strafwetgeving' nl. is verder óók op de navolgende buiten Ned.-Indië gepleegde delicten toepasselijk:

I. a. misdrijven, die de rust of veiligheid van Ned. Indië i in gevaar brengen of benadeelen;

b. misdrijven t. a. v. de in Ned. Indië wettig gangbare, muntspeciën;

c. het bedriegelijk namaken of vervalschen, of het desbewust in omloop brengen van nagemaakt of vervalscht bankpapier, of van op hoog gezag in omloop gebracht papieren geld;

d. het namaken of vervalschen van zegels, stempels ot' merken, welke op openbaar gezag gebruikt worden;

een en ander hetzij door een ingezetene, hetzij door een nietingezetene gepleegd ') (passiet' nationaliteitsbeginsel; zie a. 32 A. B.':

II. a. alle misdrijven, gepleegd door èn tegen ingezetenen van

N. Indië;

b. moord, brandstichting, diefstal met bepaalde verzwarende omstandigheden, het maken en in omloop brengen van in- en uitlandsche valsche of vervalschte wisselbrieven gepleegd door of tegen ingezetenen van N. Indië (het actief en passief nationaliteitsbeginsel; a. 3^ A. B.).

III. zeeroof, en het opzettelijk brengen van een Nederlandsch of Ned.-Indisch schip in de macht van zeeroovers, door of tegen wien ook gepleegd (het universaliteitsbeginsel; a. 33« A. B.).

Art. 34 A. B. voegt erbij, dat in de sul) II en III genoemde gevallen geene vervolging of veroordeeling zal plaatshebben ter

') Elke soort van deelneming', ook de medeplichtigheid, wordt hieronder bij begrepen. Daar poging' volgens onze strafwet in het algemeen strafbaar is gesteld, mogen wij als de bedoeling des wetgevers wel aannemen, dat ook poging tot de in deze § behandelde delicten onder de bepalingen van art. 32— 33a A. B. valt.

Het Ontw. bepaalt in art. 75 in het algemeen, dat onder vüsdryven, tenzij het tegendeel blijkt, steeds medeplichtigheid daaraan, of poging daartoe mede begrepen worden. De beteekenis dezer beide begrippen worden beneden in de daaraan gewijde hoofdstukken uitvoerig behandeld.

Sluiten