Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Boek III;, ook buiten boord: ') het passief nationaliteitsbeginsel. Zie a. 8 jis artt. 83 en 85 Ontw.

De uitzonderingen, in het volkenrecht erkend, waarvan art. . Ontw. gewag maakt, zijn voor Indië van weinig belang; zij betreften vreemde souvereinen, gezanten, bemanning van vreemde oorlogsschepen, enz.

§ 32. Uitlsvering 1,1 verband met het in de laatste §§ behandelde leerstuk v. vreemde misda-dient een en ander over de uitlevering van vreemde misdadigers. gers gezegd te worden.

Daar een Staat zich in het algemeen niet bemoeit met misdrijven, die zijne rechtsorde op geenerlei wijze verstoren of waarbij geen zijner onderdanen betrokken is, zoo zou een misdadiger door ontvluchting naar een ander land zich gemakkelijk straffeloosheid kunnen verschaffen. Vandaar dat zoowat alle beschaafde landen (het laatst Griekenland) met elkaar verdragen hebben gesloten, om over en weder de op hun grondgebied gevluchte vreemde misdadigers aan elkaar uit te leveren

Voor den Nederlandschen Staat fde koloniën dus inbegrepen) mag de Koning dergelijke uitleveringstraktaten sluiten en zonder medewerking der Staten-generaal bekrachtigen, mits zij voldoen aan de voorwaarden, daaromtrent bij de vvet (te vinden in Ned. Stbl. 1875 no. W> gesteld (zie art. 59 jo art. 4 Uw.) Voor de uitlevering van in Ned-lndië gevluchte vreemde misdadigers wordt het bestaan van een uitleyeringstractaat niet eens vereisclit; art. 108, 2e lid R. R eerst in 1881 in het leven geroepen, bepaalt slechts, dat de regelen, bij uitlevering van vreemdelingen in acht te nemen, vastgesteld moeten worden bij algemeene verordening. Deze nu is te vinden in Stbl. 1883 No. 188, is in hoofdzaak gelijkluidend aan de Nederlandsche uitleveringswet, en komt in het kort op het volgende neer.

Alleen mogen uitgeleverd worden vreemdelingen, d. z. volgens de uiti. verord. alle nief-Nederlander*: maar het begrip Nederlander wordt t. a. v. de uitlevering uitgebreid tot ieder die in eene A eder/andsche kolonie geboren m uit aldaar gevestigde ouders (art.

tho, A?dC1«5 iSi 3 Vo", , toePassi"g'- De scheepvaartdelicten vindt men thans hoofdzakelijk m Stbl. 1873 110. tiy.

Sluiten