Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

of van koloniale besturen in Azië, Australië en Zuid- en OostAtrika rechtstreeks tot hein worden gericht (a. 8.)

De uitlevering wórdt niet toegestaan, dan na advies van den bevoegden Lmul vctn Justitie die de vreemdeling wiens uitlevering is gevraagd in zijne belangen hoort op requisitoir van den Officier van Justitie, en binnen 14 dagen daarna zijn advies den G. G. indient (a. 8, 13—15.) : De vreemdeling, van wien de uitlevering is gevraagd, kan voorloopig worden aangehouden; zelfs kan zulks plaats hebben vóór die aanvrage, op verzoek van de autoriteit in den vreemden staat of de vreemde kolonie, die aldaar tot voorloopige aanhouding bevoegd is (a. 9—12).

Indien de persoon in quaestie mocht beweren, Nederlander te zijn in den zin dezer verordening, zoo dient hij deze bewering, binnen 14 dagen na zijn verhoor door den Raad van Justitie, bij rekest aan het onderzoek van het Hooggerechtshof te onderwerpen (a. 16.)

Sluiten