Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de maatschappij onbruikbaar; zij vormen voor haar oen grooten last en een niet minder groot gevaar. De straf, hoewel een leed, moet toch zoodanig zijn ingericht, dat de gestrafte, na liet ondergaan daarvan, minder tot kwaad doen geneigd zal zijn dan tevoren; immers de beveiliging der maatschappij moét niet slechts tijdelijk, doch blijvend zijn.

Daarom moet de strat tevens verbeterend werken, terwijl de gestrafte gedurende zijn straftijd dienstbaar moet worden gemaakt aan den Staat, tot nut van het algemeen.

Het is evenwel njet gemakkelijk, een strafstelsel uit te vinden, dat geheel aan haar doel beantwoordt. Noch het hier geldende stelsel, noch de elders in zwang zijnde, hebben het ideaal bereikt.

§34. Toetsing De hoofdstraffen, die ons Stwb. T. kent, bestaan in:

van het strafstelsel /< ,|0 doodstraf,

van Swb. en Ontw. .„u;n ,1 x

aan het vcof verschillende soorten van strat, die dit met elkaar gemeen

gaande. hebben, dat de dader tijdelijk van zijne vrijheid beroofd,

en gedurende dien tijd gedwongen wordt, 0111 ten bate van den Staat te werken;

■>' de geldboete, welke steeds ten bate van den Staat komt, op enkele uitzonderingen na, waarbij zij door den Staat wordt afgestaan aan aanbrengers, enz. ')

Ook het Ontw. neemt deze drie strafsoorten als hoofdstraffen aan, kont bovendien echter ook de levenslange arbeids-, tevens vrijheidsstraf. 2)

Behalve de doodstraf voldoen zij aan de volgende vereischten: J' zij vormen een leed, dus de bedreiging schrikt af om te misdoen, terwijl het ondergaan ervan min of meer afschrikt, om voor de tweede keer te misdoen; zij strekken ten bate van den Staat, omdat ten behoeve van den Staat wordt gearbeid ot geld wordt betaald; ■!'' zij verbeteren den gestrafte in zooverre,

') Zie a. 332 I. R; — a. 353 Sv.; — a. (i. 8 Pol. I.; — a. 6 Sbl. 1858 no. 17; — a. 54 Sbl. 1905 no. 181. Zie voor do uitssonderinffen bv. Sbl. 1901 no.s SS (a;8), 344 (a. S), 210 (a.19): enz.

2) Strafwb. I. en Ontw. kennen verder twee soorten van bijkomende straffen, nl. ontneming' van bepaalde rechten voor bepaalden tijd, en verbeurdverklaring van bepaalde goederen; deze kunnen slechts tegelijk met een hoofdstraf worden opgelegd.

Zooals wij zullen zien, bestaan voor aanzienlijke Inlanders en voor vrouwen bijzondere bepalingen t. a. v. de sub '2e genoemde soort van hoofdstraffen.

Sluiten