Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

geregeld tuchtrecht uit over hunne kinderen en pupillen, ') de regeering over ambtenaren, de onderwijzers over hunne leerlingen, enz.

Het tuchtrecht bij leger en vloot is wel wettelijk geregeld; zoo ook bij de schutterij, op koopvaardijschepen enz.; in de R. O. treffen wij disciplinaire straffen aan voor rechterlijke ambtenaren, advokaten en procureurs, deurwaarders; ook in het 1. R. (a. 427): in § 49 maken wij met het tuchtrecht voor de gevangenen kennis; enz. enz.

§ 36. overzicht Behalve, de doodstraf wordt elke. straf in het Stwb. I. bepaald ^ h- strafstelsel door vaststelling van een minimum en een maximum, welke Wb' '• grenzen de rechter niet mag overschrijden, tenzij verzachtende

of verzwarende omstandigheden aanwezig zijn; in het eerste geval kan zelfs eene lichtere soort van straf worden uitgesproken, zoodat de doodstraf alsdan niet behoeft te worden opgelegd, waar deze op eenig delict is gesteld. De lioofdstratfen worden in art. 5 Swb. 1, opgesomd; zij zijn:

ƒ<' de doodstraf

2e dwangarbeid in den ketting van 5 tot 20 jaar 2) 3e ,, „ ,> >• )> 0 " 1° v 4C „ „ „ „ „ •*> 10 „ &■ ,, buiten ,, ,, van ten hoogste 5 jaar, behoudens

bijzondere bepalingen aangaande haren langoren duur, &' ten arbeid-stelling aan de publieke werken voor don kost

zonder loon 3) van ton hoogste •'> maanden, 7'' gevangenisstraf van ton hoogste 8 dagen, behoudens bijzondere bepalingen aangaande haren langeren duur (aldus aangevuld bij Stbl. 1907 no. 172).

.y geldboete. . ■

Volgons deze volgorde worden zij gerekend, ook in zuxMvte van elkaar te verschillen, zoodat gevangenisstraf van 8 dagen

•i) Artt. 302 en 384 B. W. regelen dit slechts voor een klein deel. *) Deze straf wordt in navolging van Bepp. Swg. wel eens aangeduid door „de straf naast die des doods". • „

„In den ketting" beteekent: „voorzien van een ijzeren ring om den hals (eene doellooze wreedheid).

Voor de berekening van den straftijd wordt een dag op 24 uur, een maand op 30 dagen gesteld (a. 326 I. R.j.

») Deze straf zullen wij voortaan met den meer huishoudelijke» naam „krakal" aanduiden.

Sluiten