Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

als zwaardere straf geldt dan geldboete van eenige duizenden guldens.

Voor de Europeanen zijn de 4 zwaarste straffen gelijk aan die voor Inlanders, met dien verstande, dat tuchthuisstraf in de plaats van dwangarbeid in den ketting is gesteld. Daarna volgen:

verbanning uit Ned.-Indië, uit te spreken voor den tijd van 5 tot 10 jaar;

ff' gevangenisstraf van fj dagen tot 5 jaren, behoudens bijzondere bepalingen aangaande haren korteren of langeren duur;

7e geldboete.

De verbanning is eene bijzondere straf voor Europeanen, slechts op enkele delicten bedreigd en zelden toegepast. Waar Inlanders met gevangenisstraf of krakal worden bedreigd, is voor Europeanen gevangenisstraf tot 3 maanden gesteld; zoodat gevangenisstraf tot hooger maximum dan 3 maanden voor Europeanen gelijk stot niet de straf van dwangarbeid buiten den ketting voor Inlanders.

De bijkomende straffen vinden wij in art. G Stwb. 1.; zij zijn voor Europeanen en Inlanders gelijk, en bestaan in:

/'' ontzetting van bepaalde rechten en bevoegdheden van tot 10 jaar, behoudens bijzondere bepalingen omtrent haren duur,

2'' verbeurdverklaring van bijzondere, den dader toebehoorende goederen, die in eenig opzicht met het delict in verband staan.

Verder schrijft art. 24 Stwb. I. voor, dat gewijsden, waarbij eene veroordeeling is uitgesproken ter zake van misdrijven, bekend moeten worden gemaakt in de laatste woonplaats van den veroordeelde op de door den G. G. bepaalde wijze. Deze is vastgesteld bij Gouvernementsbesluit, te vinden in Stbl. 1872 no. 193. ')

Dat de bepaling van art. 7 Stwb. 1. (volgens welke de rechter bevoegd is ovn voorwerpen die op een of andere wijze dienst hebben gedaan bij eenig delict te doen vernietigen ofonbruik-

') Opgenomen in de „Verzameling" van mv. Lion op pag\ 1076.

Sluiten