Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

in- ol buiten den ketting, noch tot krakal. Te hunnen aanzien worden de twee eerstbedoelde straffen vervangen door de straf van „Wegzending naar een oord van ballingschap", e. q. met bijvoeging, dat deze straf in de plaats treedt van dwangarbeid in den ketting; ') terwijl hun in plaats van krakal gevangenisstraf van gelijken duur wordt opgelegd (art. 8 Swb. I.) Het ballingsoord moet echter binnen Ned. Indië gelegen zijn, en wordt door den G. (1. aangewezen. Zooveel mogelijk worden de kosten van wegzending op hen verhaald (a. 21 Swb. I.)

2e. Vrouwen mogen nooit tot dwangarbeid in den ketting of krakal worden veroordeeld; in plaats daarvan wordt resp. dwangarbeid buiten den ketting of gevangenisstraf van gelijken duur opgelegd, onder bijvoeging, dat deze straffen ter vervangingstrekken van resp. dwangarbeid in den ketting of krakal (artt. 9 en 9a Swb. I.; het laatste bij Sbl. 1907 no 172 ingelascht.)

In beide bovengenoemde gevallen kan derhalve gevangenis■straf voor langer dan 8 dagen (zie art. 5 Swb. I.) worden on. dergaan, nl. tot ten hoogste 8 maanden.

Waar echter overigens bij alg. verord. de straf van gevangenis is bedreigd voor langer dan 8 dagen, wordt deze voor Inlanders veranderd in resp. krakal of dwangarbeid buiten den ketting, naar gelang het gestelde maximum drie maanden niet of wèl overschrijdt (art, 11 Swb. I.)

40. De plaats "• Betrekkelijk de plaats, waar de straf moet worden onhet ondergaan dergaan, valt op te merken, dat de dwangarbeid buiten den straf. ketting voor één jaar of minder en de krakal worden ondergaan binnen het gewest, waar de veroordeelden in eersten aanleg terecht hebben gestaan. 2) De veroordeelden tot dwangarbeid in den

') De reden hiervan is, dat de gevolgen, aan de straf van dwangarbeid in den ketting verbonden, op eene uitzondering na ook aan de deze vervangende verbanningsstraf zijn vastgeknoopt.

2) Vóór 1905 stond er: „ter plaatse hunner veroordeeling." Thans kunnen zij dus ook daarbuiten, mits binnen het gewest (thans niet, waar zij veroordeeld zijn, maar waar zij in eersten aanleg terecht hebben gestaan) te werk worden gesteld.

Hierdoor is het mogelijk geworden, meer van hunne werkkracht te profiteeren; vooreerst toch kunnen zij thans gebracht worden naar die plaatsen, waar hun arbeid het meest noodig is; verder kunnen zij thans in enkele groote gevangenissen vereenigd worderr, waardoor zij voor productiever arbeid kunnen worden aangewend, dan wanneer zij in een gewest verspreid te werk moesten worden gesteld; en dit maakt'ten slotte, dat het toezicht belangrijk vereenvoudigd kan worden.'Verg § 48.

Sluiten