Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

te Semarang,

Landsgevangenissen treft men in alle gewestelijke en afdeelings hoofdplaatsen aan; men heeft er op Java en Madura ruim honderd. Hiervan zijn de volgende uitsluitend voor Europeanen bestemd:

a. de centrale gevangenis té Semarang,

b. liet civiel- en militair gerangenhuis te Weltevreden; '.) de volgende uitsluitend voor .inlanders:

a. de landsgevangenis (stadsboeien), 011 het dwangarbeiderskwartier op Grlodok te Batavia;

h. de /andsgerangenis voor Inlanders

c. het dwangarbeiderskwartier op Mlaten

d. de strafinrichting voor tot dwangarbeid (voor meer dan één jaar) veroordeelde vrouwen

terwijl in de overige zoowel Europeanen als Inlanders, zoowel mannen als vrouwen, worden opgenomen.

Alle boven speciaal genoemde gevangenissen (behalve de landsgevangenis te Semarang), alsmede de landsgevangenissen te Soerabaija en Djokdja staan onder een directeur, terwijl met het beheer der andere landsgevangenissen cipiers zijn belast, met dat der dwangarbeiderskwartieren (speciaal voor met dwangarbeid voor meer dan één jaar gestrafte Inlanders) opzieners.

In de landsgevangenissen worden ook de voorloopig aangehoudenen en de gegijzelden geborgen. Verder ook de matrozen, die gedeserteerd zijn en tot het vertrek van het schip in verzekerde bewaring worden gehouden; zij worden als preventiefgevangenen behandeld (a. 57 Gev.) Eindelijk worden daarin ook voorloopig opgenomen degenen, die krachtens rechterlijk bevel wegens hun buitensporig gedrag moeten worden opgesloten (art. 58 Gev. jis art. 134 R. O. en art. 230 I. R.). §43 Reling gevangeniswezen is in het algemeen geregeld in het

V. h. gevangenis- „Reglement van orde en' tucht" enz., genoemd in § 38 (Stbl. wezen. 1871 No. 78). 2) Hierin vinden wij geregeld het toezicht en het

Het toezicht beheer over de gevangenissen, den arbeid, de kleeding, het over de gevange- V0C({S0] (|e tucht, enz. der gevangenen.

nissen.

') Speciaal voor militairen is de militaire strafgevangenis te Tjimahi, tevens huis van detentie. In de centrale gevangenis te Semarang worden ook Europeesche militairen opgenomen, die, tot eene burgerlijke straf' veroordeeld zijn. Voor het ondergaan van tuchtstraf heeft men verder nog provoosthuizen,

2) Opgenomen in „Verzameling" van mr. Lion, p. .1594.

Sluiten