Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

overige binnen hun ressort gelegene eens in de zes maanden. De daarvan op te maken processen-verbaal worden aan den Directeur v. Just., den Procureur-generaal enden Resident gezonden.

Bij Gouvs.-besluit, afgekondigd in Stbl. 1907 No. 142, is bij het Departement van Justitie een ambtenaar, met den titel van Hoofd van het Gevangeniswezen in dienst gesteld. Hij heeft het oppertoezicht en algemeen beheer, den Directeur v. Just. opgedragen, grootendeels uit te oefenen.

Sedert de invoering der hervorming in de wijze der tewerkstelling van Inlandsche dwangarbeiders, was de benoeming van een specialen ambtenaar, met de hoofdleiding van het gevangeniswezen belast, noodzakelijk gebleken.

§ 44. cipiers Het direct beheer over de gevangenissen is hoofdzakelijk opgedragen aan cipier* zie ij 42), die onder het directe toezicht staan der Residenten (a. 41 v.v. Gev.).

Zooveel mogelijk worden slechts zij,'die met de eerste beginselen der cijferkunst bekend zijn en het Maleisch met Latijnsche karakters kunnen lezen en schrijven, tot cipier aangesteld; waar geen cipiers zijn aangesteld kunnen worden, wijzen de Residenten de ambtenaren aan, die den dienst als zoodanig waarnemen*(a. 12, 39, 40 Gev.)

De cipiers zijn verplicht, de gevangenen met menschlievendheid, doch niet ernst te behandelen. Bij onbehoorlijke gedragingen moeten zij hen ernstig vermanen; zij mogen echter geen straf opleggen, maar moeten binnen 24 uur de plaats gehad hebbende onregelmatigheden aan het hoofd van plaatselijk bestuur rapporteeren. Alleen in geval van feitelijk verzet of ernstige poging tot rustverstoring of ontvluchting zijn zij gerechtigd, rle gevangenen onmiddellijk eenzaam te doen opsluiten en desnoods in de boeien te slaan, waarvan natuurlijk onmiddellijk aan het hoofd van plaatselijk bestuur kennis gegeven moet worden (a. 44—46 Gev.) Overigens heeft slechts laatstgenoemde ambtenaar het recht, den gevangenen bij wege van tuchtmaatregel straf op te leggen (a. 51 Gev.).

De cipiers zijn verplicht, behoorlijk de voorgeschreven registers aan te houden, die door de toezicht oefenende ambtenaren moeten worden geïnspecteerd (a. 862 Sy., a. 3 en 4 Gev.)

Sluiten