Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

mogen in de gevangenis alles doen, wat niet strijdig is met de orde en tucht; zij mogen naar eigen verkiezing arbeiden, en van dien arbeid de inkomsten genieten; ditzelfde mogen ook de gestraften gedurende den tijd, waarin zij niet gedwongen arbeid verrichten (a. (J en 17 Gev.)

De zwaarste arbeid wordt opgelegd aan lien, die tuchthuisstraf of dwangarbeid in den ketting ondergaan; maar overigens is niet precies voorgeschreven, welke soort arbeid verricht moet worden. Degenen, die niet tot dwangarbeid of krakal veroordeeld zijn, worden gebezigd tot schoen- en kleermaken, timmerwerk, vlechtwerk enz., alles zooals dit nader bepaald wordt door den Resident, onder nadere goedkeuring van den Directeur v. Just. (a. 11 Gev.) Dit werk wordt zooveel mogelijk dienstbaar gemaakt aan de behoeften van het land, terwijl overigens het geproduceerde in liet openbaar wordt verkocht, in elk geval komt het ten bate van het, land fa. 13 Gev.)

Deze bepaling geldt dus meer speciaal voor de Euvopeesche gevangenen. De tot dwangarbeid of krakal veroordeelde Inlanders worden aan de publieke werken te werk gesteld onder toezicht van mandoers, zooveel mogelijk uit de meest oppassende gestraften te kiezen en op de wijze door of namens den G. G. te bepalen (artt. 14, 15 en 38 Gev. jo. a. 3 üv. Swb.) Over het algemeen worden de tot dwangarbeid voor langer dan één jaar veroordeelden te werk gesteld bij de Ombilinkolenmijnen, op militaire expedities voor het verrichten van transportdiensten medegenomen of bij militaire inrichtingen en kustlichtetablissementen gebruikt; de andere dwangarbeiders worden veelal gebezigd tot aanleg en onderhoud van wegen, irrigatiewerken enz. terwijl de tot krakal veroordeelden lichter werk verrichten, zooals het schoonhouden en besproeien van wegen, verzamelen van vuil, enz.

Verder moet in het algemeen volgens art. 10 het gewone onderhoud der gevangenissen door gevangenen zelf geschieden, zooals b.v. het schoonvegen van den vloer, waartoe bij voorkeur de tot gevangenisstraf of krakal veroordeelden gebruikt worden. De tijden van den dag, welke aan gedwongen arbeid moeten worden besteed, vinden wij in artt. 12 en 15 zooals zij gewijzigd zijn bij Stbl. 1906 no. 257.

Sluiten