Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

' Daarmede hangt ook samen een wijziging en aanvulling van liet „Reglement van orde en tucht onder de gevangenen in Nederland,sch-Indir> en tot voorloopige regeling van hunnen arbeid" (Indisch Staatsblad J871 no. 78j afgekondigd bij Indisch Staatsblad no. 257 van dit jaar. Op die reorganisatie heeft eveneens betrekking no. 258 van hetzelfde Staatsblad. Was er vroeger reden tot twijfel of naar de letter der wet (artikel 11 van het zoo even genoemde reglement) de met dwangarbeid gestraften te werk konden worden gesteld aan eenig ambacht, thans is die twijfel door toevoeging' van een artikel 15tav buitengesloten .

Volgens dat art. 1 öter Gev. kan de (I. G. nl. machtiging verleen en, om de tot dwangarbeid veroordeelden werkzaam te stellen op den in art. 11 omschreven voet, met dien verstande, dat aan de dwangarbeiders in den ketting de zwaarste arbeid wordt opgelegd. Voortaan zal dus een groot gedeelte van de tot dwangarbeid veroordeelden binnen de gevangenis tot het uitoefenen van eenig handwerk gebezigd worden. Niet alleen zal dit den Staat ten goede komen, doch ook den veroordeelden zeiven, en indirect der maatschappij. Immers, dooi dit stelsel zullen de gestraften beter dan tevoren aan geregelden arbeid worden gewend; de handwerkkundigen onder hen onderhouden hun ambacht, voor de overigen bestaat gelegenheid, zich daarin te bekwamen. Na afloop van hun straftijd zullen deze veroordeelden met het handwerk, waarin zij geoefend zijn, door kunnen gaan en bruikbare, nuttige leden der maatschappij kunnen worden.

Niet uitsluitend zullen zij echter tot uitoefening van eenig handwerk gebezigd worden. Zij kunnen nl. ook aan de onderscheidene takken van dienst en aan de zelfstandige gewesten en deelen van gewesten ter beschikking worden gesteld. De waarde van den arbeid der aldus ter beschikking gestelde veroordeelden wordt dooi- den Directeur v. .lust. naar plaatselijke omstandigheden bepaald; deze waarde wordt tusschen de verschillende takken van dienst en het Departement van Justitie verrekend (regularisatie), door de gewesten en deelen van gewesten aan dat Departement vergoed. Zie art. 1 o0'" Gev. (Stbl. 1906 no. 257), en Stbl. 1904no. 450 jo. Stbl. 1906 no. 258.

§ 49. Tucht- Ten einde orde en tucht in de gevangenissen te handhaven, ^'regelen in de zijn er verschillende straffen voorgeschreven, die door het gevangenissen. hoo^d van plaatselijk bestuur den gevangenen wegens ordever-

Sluiten