Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

storing enz. kunnen worden opgelegd, na verhoor van beschuldigde en getuigen. ') Van klacht, bewijsmiddelen en beslissing wordt in een afzonderlijk register aanteekening gehouden, welk register onder controle staat van den Directeur v. Just. Zoodra eenig feit misdrijf of overtreding vormt en dus onder het strafrecht valt, mag het tuchtrecht niet worden toegepast, maar moet de gevangene aan den gewonen rechter worden overgeleverd (a. 3 5| Gev).

De disciplinaire straffen nu vinden wij in art. 52 Gev.; ze komen op het volgende lieer:

a. onthouding van sirih, en van tabaks- en sirihgélden voor ten hoogste eene maand;

b. eenzame opsluiting voor ten hoogste 8 dagen:

c. hetzelfde met om den anderen dag water en rijst als eenige voeding;

d. hetzelfde als sub c, maar bovendien gesloten in ijzeren boeien;

e. rottingslagen, ten hoogste 20 in aantal, en alleen voor mannelijke 1 nfandsche gestraften.

De straf van rottingslagen is zooais reeds in S 34- gezegd, bij Stbl. 1866 no. 15 alleen als disciplinaire straf gehandhaafd; in dat Stbl. vinden we tevens de wijzê van toepassing dezer straf. Waarschijnlijk zal zij spoedig geheel worden afgeschaft.

De drie volgende artikelen houden eenige speciale bepalingen in omtrent de toepassing dezer tuchtmaatregelen, terwijl art. 56 Gev. ten slotte nog bepaalt, dat de Directeur v. Justitie op bijzonder gevaarlijke gevangenen de straf van eenzame opsluiting tot drie maanden mag toepassen.

§50. Karakter der (J. Geldboete.

geldboete. Owang- j)0 straf van geldboete is de eenige hoofdstraf, waarmede maatregelen tot be eene (j(,r an(±ere hoofdstraffen kan worden gecombineerd. Zij

vormt eene vermogensstraf, en kan, mits met oordeel toegepast, zeer heilzaam werken ter voorkoming van lichte overtredingen.2)

taiing en subsi

diaire straf.

') Vergelijk § 44.

2) Dat de geldboete steeds ten bate van den Staat komt, merkten wij reeds in § 34 op.

Sluiten