Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bij deze soort van straf doet de vraag zich voor, op weiKe wijze zij moet worden ten uitvoer gelegd, indien de veroordeelde niet vrijwillig de boete betaalt. Men kan hierbij op tweeërlei

wijze te werk gaan:

Vooreerst kan men nl. de boete beschouwen als eene geldschuld. welke de veroordeelde den Staat te betalen heelt; de Staat heeft dan eene schuldvordering op den veroordeelde, het strafvonnis vormt daarvan den executorialen titel. De opgelegde boete verschilt alsdan 111 niets van eene burgerrechtelijke schuldvordering, waarvan een executoriale titel bestaat. Bij deze opvatting bestaat er geen reden, 0111 de executie van een strafvonnis, waarbij geldboete is opgelegd, op andere wijze te doen geschieden dan die van een burgerlijk vonnis (nl. door beslagname gevolgd door openbaren verkoop, of door gijzeling). ^

Deze opvatting der geldboete is evenwel niet de juiste. Eene burgerrechtelijke geldschuld immers vertegenwoordigt steeds een oeconomisch, op geld waardeerbaar belang; zij vormt steeds een equivalent van iets anders, hetwelk op geld waardeerbaar ^ is; zij is steeds voorwerp eener burgerrechtelijke verbintenis, . d. i. van eene rechtsverhouding tusschen gecoördineerde partijen. Bv. A is f 100 verschuldigd aan B, omdat hij van dezen iets van diezelfde waarde gekocht heeft; ot van hem eenigen dienst, welke op die geldswaarde geschat wordt, genoten heeft; of omdat A door zijne onrechtmatige daad schuld heelt aan het berokkenen van eene schade van f 100 aan B; enz. enz.

Het is duidelijk, dat geldboete een geheel ander karakter draagt. Deze wordt door den Staat als zoodanig aan een gesubordineerde als straf opgelegd, omdat door dezen eenige met die straf bedreigde norm is overtreden. Zij vormt hoegenaamd geen equivalent voor eenig op geld waardeerbaar iets; indien de Staat de opgelegde boete niet ontvangt, zal hij daardoor voor geen halve cent schade lijden.

Vandaar dat volgens nieuwere opvatting de Staat bij wanbetaling geen moeite behoort te doen, om het bedrag der boete door dwangmaatregelen te innen, maar in dat geval op den veroordeelde eene andere straf, welke in de plaats treedt dei geldboete, toegepast dient te worden. Dit is liet stelsel dei vervangende of subsidiaire straf; bij elke boeteoplegging wol dt.

Sluiten