Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

werd het stelsel der subsidiaire straf in 't algemeen ingevoerd t. a. v. alle geldboeten, door den politierechter opgelegd. ')

Volgens dat Stbl. worden bedoelde geldboeten bij niet-voldoening binnen S dagen vervangen door krakal van ten hoogste 8 dagen voor elke f 25, met een maximum van één maand. Wanneer het maatschappelijk .standpunt 2) of de lichaamstoestand van den veroordeelde het opleggen van krakal minder raadzaam maakt, kan de geldboete worden vervangen door gevangenisstraf tot ten hoogste 8 dagen. De duur en aard der vervangende straf wordt bij het vonnis dadelijk bepaald. Is tegen de overtreding alternatief geldboete ot krakal resp. gevangenisstraf bedreigd, zoo mag de subsidiaire straf nooit de bedreigde in duur overschrijde11.

§ 52. Stelsel Eindelijk is bij Stbl, M9tt no. 00 een K. B. afgekondigd.

0n«r wetgeving waarbij het stelsel der subsidiaire straf fat regel gemaakt werd, 1898. waarnaast de bovengenoemde regelingen echter in bepaalde gevallen als uitzonderingen bleven bestaan.

Volgens dat K. li. nl. wordt (behoudens na te noemen uitzonderingen) elke opgelegde geldboete bij niet-betaling binnen 2 maanden vervangen door dwangarbeid b. d. k. ot c. q. door gevangenisstraf, van ten hoogste één maand voor elke t 200 met een minimum van / dag en een maximum van 3 jaar. Ook hierbij is voorgeschreven, dat aard en duur der subsidiaire straf dadelijk bij het vonnis moeten worden bepaald: en dat de subsidiaire nooit de alternatief bedreigde dwangarbeid b. d. k. of gevangenisstraf mag overschrijden (a. I.)

Uitzonderingen hierop vormen:

/«. Alle geldboeten opgelegd krachtens

a. fiscale verordeningen. 3)

b. verordeningen betrekkelijk het toezicht op de scheepvaart,

c. verordeningen betrekkelijk het verbod van in-, uit- en doorvoer,

') Hierdoor verviel stilzwijgend a. 7 Stb. 1858 no. 17.

t\ Hierbij moet niet uitsluitend gedacht worden aan de Inlanders, in § 39 bedoeld.

3; Onze wetgever spreekt steeds van bepalingen ..op het stuk van 's Lands middelen en pachten."

a

Sluiten