Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Geldboeten betrekkelijk:

Met subs. straf.

Met bargrerr. dwangmiddel.

Volgens:

Fiscale verorde¬

ningen, verord. btr,

het scheepvaarttoezicht, in-en uitvoerrechten enz.

Districts- en Re,

gentschapsgerechtsl

zaken.

Gevangenisstraf:!

1 dag' voor eiken

gulden tot . maxi

mum v. resp. • > eni

ij dagen.

\a. l.ijr.sdwang': 1

maand voor elke

f 200, met maximum v. 3 jaar.

Beslag' en verkoop.

Politierolzaken.

a. iv ra kal: h dagen

voor elke f 25,— met maximum 1 maand.

b. gevangenisstraf

met maximum 8j

dagen.

Alle ken.

andere za

j.d.kl; straf/

a. dwangarb. b

jb. gevangeniss'tr

van 1 maand voor

elke f 200,— met

minimum v. 1

dag', maximum

I van 3 jaar

Sbl.'98 no.

50, a. 6 jis artt. 328 v.v

I. K.

Sbl.'98 no

50, a. 6 jis

artt. 1.0 < en

117 I. R.

Sbl.'98

50, a. 6

öbi. 74 251 (a.

I. R.

no.

jis,

no.!

371

Sbl.'98 no

50, art. 1.

be

bestraf, alsmede

r straf van ver-

ufd verklaring.

§53.Bepalingen, Het burgerrechtelijk karakter, hetwelk onze wetgever oor'n "erband met het spronkelijk aan de geldboete toekende, blijkt nog uit verschilkarUrkg8rre°hteliik ^enc^e andere bepalingen.

er der geld- Vooreerst kan men in de gevallen, waarin op eenige over-

bestraf. alcmpHp

treding geen andere straf is bedreigd als geldboete, met ot zonder verbeurdverklaring, de strafvervolging voorkomen door vrijwillige voldoening van het maximum der bedreigde boete en berusting in de verbeurdverklaring der daarvoor in aanmerking komende, goederen, een en ander op de wijze, in art. 415 I. R. om-schreven. In zulk een geval kan van straf reeds daarom niet gesproken worden, omdat daarbij geene strafoplegging te pas komt: ter zake der overtreding wordt niet eens eene vervolging ingesteld, indien de Staat slechts

het maximum der geldboete, c. q. de voor

in aanmerking komende goederen, ontvangt.

verbeurdverklaring

Sluiten