Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Overzicht van het strafstelsel van het Ontwerp.

§ 57. Algemeen Het Ontwerp brengt in het geldende strafstelsel geene prin-

Overzicht. De cipieele wijzigingen aan; in hoofdzaak is het stelsel hetzelfde

Hoofdstraffen vol-gejjiev maar eenigszins vereenvoudigd. Het komt in het geus Ontwerp. . ' , . °

kort hierop neer:

I. De hoofdstraffen zijn :

1. doodstraf;

2. arbeidstraf:

3. geldboete.

II. De bijkomende straffen zijn:

1. ontzetting van bepaalde rechten ;

2. verbeurdverklaring van bepaalde voorwerpen;

3. openbaarmaking van het vonnis.

Zie art. 10 Ontw. ')

Dikwijls worden twee of meer hoofdstraffen op hetzelfde delict bedreigd, steeds is zulks het geval, waar doodstraf of levenslange arbeidstraf is bedreigd; echter uitsluitend facultatief, nooit cumulatief.

De doodstrat zal op dezelfde wijze ten uitvoer gelegd worden als thans voorgeschreven (a. 11 Ontw.).

De arbeidstraf wordt wat den duur betreft, onderscheiden in levenslange en tijdelijke. Terwijl het geldend Swb. I. een maximum èn een minimum voor de meeste straffen bepaalt, kent het Ontw. slechts één algemeen minimum, nl. voor alle arbeidstraf één dag, voor alle geldboeten één gulden; alléén het maximum dus wordt door het Ontw. bij elke straf bepaalt. Het maximum der tijdelijke arbeidstraf mag 20 jaar niet te boven gaan (artt. 12, 18 Ontw.).

De arbeidstraf wordt ondergaan:

U. als dwangarbeid, nl. indien meer dan 1 jaar wordt opgelegd: deze wordt verzwaard bij veroordeeling voor langer dan 5 jaar. Deze straf wordt door mannen ondergaan buiten het gewest, waar zij in eersten aanleg hebben terechtgestaan, van waar zij geboortig zijn of waar zij woonachtig zijn; door vrouwen in een bij ordonnantie aan te wijzen gesticht. ■

') Het nieuwe Sw. Eur. kent de volgende hoofdstraffen: le doodstraf; 2e gevangenisstraf; 3e hechtenis; 4e geldboete. De bijkomende straffen zijn dezelfde als die van het Ontw. (a. 10 nieuw Swb. Eur.).

Sluiten