Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2C. als tenarbeidstelling, nl. wanneer de arbeidstraf voor 1 jaar of' korter wordt opgelegd, met verzwaring, indien de duur langer is dan drie maanden. Deze straf wordt ondergaan binnen het gewest, waar de veroordeelde in eersten aanleg heeft terechtgestaan. Zie artt. 12—14 Ontw.

De mannen worden ten arbeid gesteld aan de publieke werken, de vrouwen ook in het gebouw, waar zij gehuisvest worden (a. 15 Ontw.); deze bepaling zal echter wel in overeenstemming met de tegenwoordige, hervormde arbeidsregeling worden gebracht.

De arbeidstraf wordt derhalve onderscheiden in:

I. a. gewone \

, , , dwangarbeid.

b. verzwaarde |

II. a. gewone 1

b. verzwaarde ( tenarbeidstelling.

De nadere regeling hiervan wordt aan eene ordonnantie overgelaten; artt. 13 en 14, laatste lid, a. 16 Ontw. Die ordonnantie kan dus de thans bestaande onderscheiding in hoofdzaak behouden, en bv: gewone dwangarbeid, gelijk stellen met de tegenwoordige dwangarbeid buiten den ketting', verzwaarde dwangarbeid met dwangarbeid in den ketting, en verder eene gewone en verzwaarde krakal invoeren.

Voor de aanzienlijke Inlanders, bedoeld bij Stbl. 1867 no. 10, worden dwangarbeid en tenarbeidstelling vervangen door de daarmede overeenkomende straffen voor Europeanen, nl. gevangenisstraf en hechtenis, ook indien het eene subsidiaire straf betreft;1 hetzelfde kan worden bepaald bij vonnis t. a. v. andere personen, wier maatschappelijk standpunt tenarbeidstelling onraadzaam maakt, wanneer zij tot arbeidstraf voor 1 jaar of korter worden veroordeeld (a. 31 en v. r. Ontw.).

In het Ontw. is derhalve de vrijheidstraf tot één straf soort teruggebracht; naar gelang van den duur der bij vonnis "opgelegde straf, wordt die arbeidstraf op verschillende manieren [ondergaan.

Voor de geldboete geldt een algemeen minimum van "één gulden. Bij niet betaling binnen 2 maanden (of voor eene boete van f 100 of minder, binnen 8 dagen) wordt zij in alle]gevallen vervangen door eene subsidiaire straf, nl. arbeidstraf (of in geval van artt. 32 en 31 door hechtenis.) De duur deisubsidiaire straf is ten minste 1 dag en ten hoogste '/5 van het

Sluiten