Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zie b.v. artt. 112, 174. 242, 350 Ontw. Verder dient opgemerkt, dat bij vermelding der vaderlijke macht gesproken wordt van eene „daarmede overeenkomende macht" met het oog op het hier en daar in den archipel voorkomend moederrechte!ijke verwantschapssysteem. Art. 26 handelt over den duur, waarvoor de onzetting van rechten kan worden uitgesproken.

II. De verbeurdverklaring kan als bijkomende straf worden opgelegd ten aanzien van den ver oordeelde tóebehoorende voorwerpen y a die door middel van het misdrijf zijn verkregen, h. waarmede het misdrijf opzettelijk is gepleegd, zonder dat deze strat uitdrukkelijk is bedreigd. In alle andere gevallen kan verbeurdverklaring slechts worden uitgesproken, indien zij uitdrukkelijk als bijkomende straf op eenig delict is gesteld fa. 27 Ontw.).

Meestal zullen verbeurdverklaarde voorwerpen van te voren reeds in beslag genomen zijn en als stukken van overtuiging in het geding dienst hebben gedaan. Het kan evenwel ook gebeuren, dat zulks niet het geval is. Hierin voorziet onze bestaande wetgeving niet; wel echter het Ontw., hetwelk voor zoo'n geval voorschrijft, dat. bij de uitspraak de waarde van de verbeurdverklaarde voorwerpen zal worden bepaald. Wordt het verbeurdverklaarde of de geschatte geldswaarde niet binnen twee maanden, nadat het vonnis ten uitvoer kan worden gelegd, opgeleverd of betaald, zoo zal. deze bijkomende straf door eene arbeidstraf worden vervangen, naar analogie van de voor geldboete bepaalde subsidiaire straf. Evenwel met dien verstande, dat zij ten minste voor 1 dag, teii hoogste voor 6 maanden, kan worden uitgesproken, terwijl nooit meer dan 1 dag voor eiken gulden van het geschatte bedrag in de plaats treedt a. 28 Ontw.).

IJl. Wat de derde bijkomende straf betreft, de openbaarmaking van het vonnis kan volgens a. .HO Ontw. alleen worden gelast, indien de veroordeelde behoort tot de in artt.. ;>i of,;i'2 bedoelde Inlanders.

Ten slotte zij nog gewezen op de bepaling van art, 2i) Ontw., volgens hetwelk alle kosten van arbeidstraf ten laste van den lande komen, alle baten der arbeidstraf, alle' geldboeten en verbeurdverklaringen daarentegen ten zijnen voördeele.,

Sluiten