Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

eene verklaring onder eede vordert of daaraan rechtsgevolgen verbindt (a. 276 Swb. I. zooals het luidt volgens Stbl. 1896 no. 79); enz.

Omgekeerd kunnen onrechtmatige gedragingen, die de wetgever in het algemeen strafbaar acht (maar niet in het algemeen strafbaar stelt) onder omstandigheden plaats vinden, waardoor zij rechtmatig worden; meestal bestaat zulk eene omstandigheid in eene vergunning van de bevoegde autoriteit. In zoo'n geval neemt de wetgever het ontbreken van zulk eene omstandigheid als element van het delict op. Zoo wordt b. v. het visschen in openbare wateren met aanwending van vergiftige enz. stoffen door den wetgever blijkbaar als eene in het algemeen strafbare handeling beschouicd, tenzij bij wege van uitzondering daartoe door of van wege het plaatselijk bestuur vergunning is gegeven. Men had die handeling dus in het algemeen strafbaar kunnen .stellen, en daarop eene uitzondering kunnen maken in geval van bedoelde vergunning. Dit heeft de wetgever evenwel niet gedaan: maar hij heeft het delict omschreven als: „het visschen enz. zonder vergunning van enz."; het ontbreken dezer omstandigheid is hierbij tot element van het delict gemaakt. Welken invloed zulk eene wijze van delictsomschrijving op den bewijslast enz. uitoefent, zullen wij in de noot op blz. 87 zien. Andere voorbeelden leveren nos. 25 en 26 van art. 2, no. 1 van art. 3 Pol. I. op.

Ten slotte kunnen er ook omstandigheden bestaan, waardoor eene reeds op zich zelf als deliet omschreven gedraging tot een ander delict van hetzij mindere, hetzij meerdere strafwaardigheid wordt gevormd. Op deze wijze ontstaan er van dezelfde delictsoort verschillende variëteiten, die ieder op zich zelve een delict vormen.

Zoo wordt bv. diefstal, zonder eenige bijzondere omstandigheid gepleegd, in art. 317, le lid, Swb. I. strafbaar gesteld; in artt. 299 v.v. vinden wij echter diefstallen, waarbij verschillende omstandigheden als verzwarende elementen gevoegd zijn, in art. 317, 2e lid, waarbij eene omstandigheid als verlichtend element gevoegd is. Naar gelang verzwarende of verlichtende elementen zijn opgenomen onderscheidt men dergelijke delicten in gequalificeerde, en geprivilegieerde delicten. In artt. 304 en

Sluiten