Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

§63. Bijkomende De strafwet kent verder nog andere omstandigheden, die voorwaarden van invloed uitoefenen op de vraag, of'wegens eenig delict al dan ai dan met straf- gestraft zal worden. Deze Omstandigheden vallen, evenals de in de vorige § behandelde, geheel buiten het delict, maar bovendien doen zij zich na het plegen van het delict voor. Dezewomstandigheden staan zoodanig met het delict in verband,

dat óf de strafbaarheid óf de niet-Mrafbaarheid afhankelijk gesteld wordt van hare aanwezigheid: zij vormen daarvan dus de voor waarde, en worden, aangezien zij eerst na het delict zich voordoen, bijkomende voorwaarden ra» strafbaarheid (resp. ■metstrafbaarheid) ge 11 aam < I.

Een voorbeeld van de eerste soort vinden wij in het tweede en derde lid van art. 232 Swb. I. Aldaar wordt o. a. de geneesheer, die afdrijvingsmiddelen aanwijst of toedient, met eene verzwaarde straf bedreigd Cnl. dwangarbeid i. d. k. van 5—15 jaar), indien de afdrijving der vrucht werkelijk is gevolgd. Is die afdrijving niet gevolgd, zoo kan hij wel wegens poging tot het veroorzaken van afdrijving worden gestraft, maar alsdan wordt de strafbedreiging van het eerste lid van liet aangehaald artikel tot maatstaf voor de straftoemeting genomen. •) Deze voorwaarde geldt absoluut slechts voor de vrouw, die bij zich zelve afdrijving veroorzaakt.

Een ander voorbeeld vinden wij in de artt. .Hl 8 v.v. Swb. I., in strekking overeenkomende met artt. v.v. Ontw.: de *3f~/

daar tot delict gestempelde gedragingen zijn slechts strafbaar.

indien daarna de faillietverklaring van deti dader is uitgesproken.

Deze omstandigheden 'moeten, hoewel geen elementen van het delict,, toch uitdrukkelijk in de telaste-legging worden vermeld, terwijl hare aanwezigheid dient te worden bewezen om eene veroordeeling te kunnen uitspreken. Immers, het al dan niet strafbaar zijn der gedraging hangt geheel van de aanwezigheid dier onstandigheden af.

Voorbeelden van de tweede soort vinden wij iti artt. 69, 92, 1 79 Swb. I. De daarin bedoelde feiten zijn in het algemeen strafbaar gesteld, maar in bepaalde gevallen treedt niet-stratbaarheid

i) Aldus moet ia. i. (echter in strijd met de gangbare meening) dit art' worden opgevat.'Het verzwarend element (nl. het beroep van geneesheer enz.) geldt dus m. i. slechts voor het voltooid delict.

Sluiten