Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Men vergeet hierbij evenwel, dat indien de wetgever eenige bepaalde handeling gebiedt, hij daardoor elke andere handeling, die men in de plaats der geboden handeling doet, verbiedt. Hoe rechtmatig zulk eene daad overigens ook moge zijn, op het oogenblik, dat. zij in plaats eener geboden handeling wordt verricht, is zij onrechtmatig en strafbaar, en als oorzaak te beschouwen van het feit, hetwelk door de geboden handeling had moeten zijn voorkomen.

Bv. een wisselwachter verzuimt op tijd den wissel te verzetten, en een spoorwegongeluk grijpt daardoor plaats. De handeling nu, die door den wisselwachter verricht wordt in plaats van het verzetten van den wissel, is als oorzaak van liet spoorwegongeluk te beschouwen. Waarin deze handeling bestaat, is geheel onverschillig: de wissel wachter heeft b. v. geslapen, gedobbeld, opium geschoven enz. Deze handelingen veroorzaken in dit geval, kan men zeggen, het spoorwegongeluk: niet het slapen enz. van den wisselwachter op zich zelf beschouwd, maar zijn slapen enz. terwijl hij den wissel had moeten verzetten.

§66. Het schuld- Het oorzakelijk verband tusschen menschelijke gedragingen %i>and i. h. bij- ongewenscht gevolg is op zich zelf onvoldoende, om een delict

i «on(j8r

te doen ontstaan. Wanneer een bergbestijger door struikelen tegen zijn metgezel stoot, en dezen daardoor in den afgrond doet storten, ot wanneer een metselaar van het dak op een voorbijganger rolt en dezen daardoor den nek breekt, zal niemend eraan denken om den veroorzaker van het noodlottige gevolg een verwijt daarvan te maken.

Immers, zijne gedraging Had hij niet in zijne macht, en dus evenmin het gevolg daarvan. Men zegt dan, dat zijne gedraging en de daaruit voortvloeiende gevolgen hem niet kunnen worden toegerekend, omdat hij daaraan geene schuld had. Het begrip schuld geeft nl. aan de betrekking tuschen een mensch en zijne gedraging yalsmede de gevolgen dier gedraging), gevormd door de macht van een mensch om door zijne gedraging eenig positief of negatief' gevolg te bewerken, d. w. z. eenig gevolg hetzij in het leven te roepen, hetzij te voorkomen. Dit gevolg is in het strafrecht natuurlijk steeds het door den wetgever ongewenschte gevolg. Strafrechtelijk kan dus alleen van

I

a

Sluiten