Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

§68 wetenschap Voor de strafbaarheid wegens eenig delict is het onverschillig, der strafbaarheid, of de dader al dan niet wist, dat zijne gedraging strafbaar was. ingebeeld delict. jjen geeft als grond hiervoor gewoonlijk op, dat iedereen verondersteld wordt de wet te kennen. Deze z.g.n. veronderstelling verklaart evenwel hoegenaamd niets en vormt alles behalve een deugdelijken grond. Immers eene veronderstelling moet althans eenige waarschijnlijkheid bezitten : deze z.g.n. veronderstelling is echter absoluut onwaar. Men wil er eenvoudig mede uitdrukken, dat de toepassing van een wettelijk voorschrift niet afhankelijk gesteld mag worden van het feit dat men dat voorschrift kent. Hierin is niets onbillijks gelegen; een ieder moet in het algemeen weten, wat in eene beschaafde samenleving al dan niet geoorloofd of geboden wordt. Tot die wetenschap geraakt hij zonder rechtskennis, alleen door behoorlijke opvoeding. Natuurlijk zal eenige rechtskennis voor niemand onmisbaar zijn, en is een ieder verplicht zich vooral die rechtskennis te verwerven, welke speciaal met zijn beroep, ambt of bedrijf samenhangt. Het ontbreken dier kennis kan echter niet als excuus gelden; handhaving der rechtsorde moet hiervan geheel onafhankelijk blijven. Uit het bovenstaande volgt, dat indien men iets strafbaars doet in de meening, dat zijne daad geoorloofd was. men niettemin daarvoor gestraft wordt. Dwaling omtrent het al dan niet strafrechtelijk-onrechtmatige eener gedraging kan in. a. w. geene straffeloosheid ten gevolge hebben.

Ook het omgekeerde kan voorkomen: men denkt iets strafbaars te doen, maar de gedraging blijkt niet strafbaar te zijn. Het spreekt van zelf, dat men daarvoor dan ook niet gestraft wordt; men spreekt in zoo'n geval van een ingebeeld delict; <1. w. z. de gedraging vormt slechts in de verbeelding des daders een delict, maar in werkelijkheid niet.

Wij kunnen het bovenstaande derhalvg aldus kort uitdrukken: men is strafbaar, indien men in werkelijkheid een delict heeft gepleegd.

§ 69. voltooid Zoodra in eenig concreet geval alle elementen te vinden zijn delict en poging, vaneenig delict, spreekt men van voltooid delict. Daaronder die elementen veelal de gevolgen van eenige gedraging voorkomen, zoo is het duidelijk, dat de voltooiing van het. delict

Sluiten