Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

§ 70. Plaats en "id van het delict.

dikwijls eerst na die der gedraging plaats grijpt; b. v. iemand brengt een ander opzettelijk eene doodelijke wond toe, waaraan deze eerst een week daarna sterft; een wisselwachter verzuimt den wissel te verzetten, waardoor de trein op een verkeerd spoor geraakt en eerst een half' uur daarna met een anderen trein in botsing geraakt. Eerst indien alle vereisehten voor eenig delict aanwezig zijn, kan de dader wegens het voltooide delict gestraft worden; eerst dan is het delict gepleegd, vóór dien tijd is er nog geen delict.

Dit wil evenwel niet zeggen, dat de dader alléén strafbaar is, indien het delict voltooid wordt en anders niet; onze strafwet bedreigt ook straf wegens poging, om eenig delict te plegen. Wanneer nl. iemand door eenige handeling begonnen is met het plegen van een delict d. w. z. indien hij eenige daad verricht, waardoor hij blijk geeft van zijn voornemen om het delict te plegen, terwijl die daad in werkelijkheid ook een begin van dat delict vormt, zoo is hij in vele gevallen reeds strafbaar, zonder dat het delict ooit voltooid wordt, tenzij hij geheel uit eigen beweging de voltooiing van het delict verhindert. M. a. w. blijkt het dat iemand het voornemen had om eenig delict te plegen, zoo is het begin der uitvoering van dat delict dikwijls reeds voldoende om hem te straffen, indien de voltooiing ervan verhinderd werd door omstandigheden, buiten den wil des daders gelegen. Hij wordt in dat geval niet wegens dat delict gestraft — hetwelk niet gepleegd is —, maar wegens poging daartoe. ') Aan de leer der poging zal een speciaal hoofdstuk gewijd worden.

Uit het begin der vorige § blijkt, dat het begin en het einde van een delict zoowel door den tijd, als door de ruimte kan worden gescheiden. Bv. A. brengt B. te Magelang opzettelijk eene doodelijke wonde toe; B. wordi vervoerd naar Semarang en sterft aldaar eenige weken daarna. Op het tijdstip der verwonding, te Magelang, is het delict aangevangen: op het tijdstip van B's dood, te Semarang, is het voltooid.

') Poging tot eenig delict moet men wél onderscheiden van ingebeeld delict. In beiden gevallen is in werkelijkheid geen delict gepleegd; bij poging bestond daartoe evenwel de mógelijkheid, bij ingebeeld delict niet.

Sluiten