Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

§ 71. Misdrijven De hoofdonderscheiding der delicten volgens onze strafwet w overtredingen. js die in misdrijven en overtredingen. De misdrijven vormen delicten van ernstig karakter, de overtredingen zijn van minder ernstigen aard. Deze onderscheiding komt bij verschillende leerstukken te pas, zooals bij de poging, de medeplichtigheid, de verjaring enz. Verder heeft zij belang voor het formeele recht.

Ook de Nederlandsche strafwet (en dus eveneens het Ontw. Swb. 1.) onderscheidt de delicten in misdrijven en overtredingen. Bij het samenstellen van het Nederlandse!) strafwetboek is er veel over getwist, welk algemeen kenmerk de misdrijven van de overtredingen onderscheidt; men is er echter niet in geslaagd, daarop een afdoend antwoord te geven. Noch in, noch buiten het Ontw. is dan ook eenig kenmerk te vinden; slechts de plaatsing in het wetboek geeft aan, of men met de eene dan wel met de andere soort van delicten te doen heeft. Alle misdrijven nl. vinden in het Ontw. hun plaats in het II« Boek, alle overtredingen in het IIIe Boek, terwijl van elk buiten het Ontw. voorkomend delict uitdrukkelijk zal moeten worden aangegeven (en zulks bij de alg. verord. die de invoering van de nieuwe strafwetgeving zal moeten regelen), of het een misdrijf dan wel eene overtreding vormt. Fraai is deze regeling zeer zeker niet, en in dit opzicht is het stelsel van het Swb. 1. verre te verkiezen boven dat van het Ontw., al is ook dit voor verbetering vatbaar.

Het Swb. I. neemt voor deze onderscheiding in hoofdzaak de zwaarte der bedreigde .straf' tot grondslag, evenwel niet uitsluitend. In art. 1 van dat wetboek wordt gezegd, wat overtredingen zijn, terwijl art. 2 vervolgens verklaart, dat alle overige delicten tot de misdrijven worden gerekend. Uit beide artt. blijkt, dat:

a. een delict waartegen doodstraf of dwangarbeid in den ketting (dus een der vier zwaarste straffen van a. 5. Swb. I.) is bedreigd, altijd een misdrijf vormt;

b. een delict, waartegen geen zwaardere straf dan krakal is bedreigd (een der drie lichtste strafsoorten van a. 5 Swb. I.) altijd eene overtreding vormt;

c. terwijl een delict, waarop dwangarbeid buiten den kettinggesteld is, óf misdrijf óf overtreding kan zijn, en wel;

Sluiten