Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

overtreding, indien het normen betreft, bij „reglementen en keuren van politie", of bij „wettelijke verordeningen op het stuk van's lands middelen en pachten" voorgeschreven;

misdrijf, in alle andere gevallen. >)

§ 72. Nadere redactie van art. 1 is niet geheel duidelijk, en laat

beschouwing van ruimte voor verschil van meening. Vooreerst dient opgemerkt a. 1 Swb. i. te worden, dat de woorden: „dwangarbeid buiten den ketting (ten arbeidstelling enz.) en geldboete, gezamenlijk of afzonderlijk,

met of zonder verbeurdverklaring van bijzondere voorwerpen"

begrepen moeten worden als stond er: „dwangarbeid buitenden ketting (ten arbeidstelling enz.), hetzij afzonderlijk, hetzij tegelijk met geldboete en verbeurdverklaring." De wetgever heeft blijkbaar bedoeld te zeggen, dat geldboete en verbeurdverklaring,

tegelijk met dwangarbeid b/k of krakal bedreigd, deze strafsoorten niet verzwaren. Twijfelachtig is het echter, of dwangarbeid b/k (of krakal), gepaard met ontzetting van bepaalde rechten, het daarmede bedreigd delict al dan niet tot misdrijf maakt.

Onder „reglementen en keuren van politie" kunnen geene andere verstaan worden dan die, welke bij algemeene verordening 2) zijn vastgesteld. Immers, de door hoofden van gewestelijk bestuur in het leven geroepen politiereglementen en keuren kunnen niet bedoeld zijn, aangezien daarbij geen zwaardere strafsoort dan krakal bedreigd mag worden; dit was § ■

reeds vóór de totstandkoming der strafwetboeken het geval. Om öelicler

gelijke reden komen de thans ook door locale raden vastgestelde

') Voor de Europeanen gelden m. m. dezelfde bepalingen betreffende deze onderscheiding. Men houde slechts in het oog-, dat gevangenisstraf voor ten hoogste 3 maanden voor Europeanen gelijk staat met de straf van krakal voor de Inlanders; verg. § 86.

Verder lette men, bij de toepassing' van a. 1 Swb. I., op de bepaling van a. 11 Swb. I. (verg. § 39).

Het laatste lid van art. 1 is vrijwel overbodig; lijfsdwang is slechts dwangmiddel, geen straf, en heeft met de hier behandelde aangelegenheid dus niets te maken.

2) De uitdrukking „algemeene verordening" is als technische term eerst door het teg'enwoordig' R. R. ingevoerd: de A. B. b. v. spreken nog van wetten in algemeenen zin. De vóór 1855 door den G. G. zonder overeenstemming met den Raad van Indië gemaakte algemeen bindende voorschriften staan derhalve met de latere „algemeene verordeningen" gelijk;

zij behouden hunne kracht tot dat zij door alg. verord. zijn vervangen,

wat voor de meeste is geschied (Zie a. 132 RR.).

Sluiten