Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

het ongewenschte gevolg erdoor veroorzaakt is, wordt de dader gestraft, niet voor die gedraging, maar voor de veroorzaking van het gevolg.

Culpa is niet aanwezig, indien men alle mogelijke voorzorgen heeft genomen, om het ongewenschte gevolg te voorkomen. Heeft men dit niet gedaan, zoo draagt men van het gevolg de schuld. Maar tussehen het niet - aanwenden van alle mogelijke zorg, en het In 't geheel geen zorg aanwenden, bestaan zeer vele graden van zorgeloosheid. Welke zorg nu van iemand in elk geval gevorderd kan worden, hangt van de omstandigheden af.

In het algemeen kan men zeggen, dat men niet voor het allergeringste verzuim gestraft zal worden; maar de grens tussehen de allerlichtste schuld en die van ernstiger aard kan natuurlijk niet precies getrokken worden; de rechter moet bij de beoordeeling van het al dan niet aanwezig zijn van strafbar*; schuld met redelijkheid te werk gaan. Laat ons de veroorzaking van kwetsuren door schuld tot voorbeeld nemen. Deze kan voorkomen, doordat men, in eene zeer drukke straat fietsende, iemand aanrijdt. Heeft men met matigen gang, of zelfs stapvoets, gereden, zoo zal de schuld, die men aan het veroorzaken van liet kwetsuur draagt, niet zoo groot zijn, dan wanneer men door dezelfde straat had gerend. Droeg de aangeredene zelf mede schuld aan het ongeval, terwijl de berijder van de fiets door stapvoets-rijden, bellen enz. al zijn best had gedaan om ongelukken te voorkomen, zoo zal de rechter dezen wel geen schuld toerekenen. Men kan wel zeggen: „zijne schuld bestaat reeds in het feit, dat hij in eene drukke straat fietst" maar aangezien deze daad op zich zelf geoorloofd is, kan die bewering niet opgaan. Stel thans eens, dat een heelkundige bij eene operatie zelfs de allereerste voorzorgsmaatregelen om infectie té voorkomen niet genomen bad, zoo zou hem zeer grove schuld verweten kunnen worden aan den daardoor veroorzaakten dood van den patiënt; en ei' zou alle reden bestaan, tegen hem het maximum der op schuldige doodslag gestelde straf uit te spreken. Was hetzelfde gevolg te wijten geweest aan de verzorging dooreen leek, die eenen verwonde de eerste allernoodzakelijkste hulp verleende, zoo zal dit dien leek niet toegerekend kunnen worden.

Sluiten