Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

" ^ciiiieu gegeven, aat ae wil, liet opzet, gericht moet

zijn op den dood, wil men van doodslag kunnen spreken. Maar de meesten zijn van meening, dat voor dit misdrijf de wil niet, bepaaldelijk op den dood van het slachtoffer gericht behoeft te zijn, indien men zich slechts opzettelijk heeft schuldig gemaakt aan eene handeling, waarvan in het algemeen de dood een gevolg kan zijn. Want, zoo redeneert men, wel is waar heeft men alsdan zijn opzet niet direct op den dood gericht gehad, maar toch indirect. En zoo vond men het begrip dolus indirectus uit!

Een „indirect opzet" is echter iets ondenkbaars; het vormt eene verbinding van twee begrippen, die met elkaar in strijd zijn. Na hetgeen wij over den aard van het opzet hebben gezegd, behoeft dit niet nader te worden betoogd. De wil, het opzet, is altijd direct op iets gericht, al behoeft dit niet iets geheel bepaalds te zijn. Voor de voorzienbare gevolgen eener opzettelijke handeling kan men, zooals wij weten, uitdrukkelijk flooi den wetgever strafrechtelijk-verantwoordelijk worden gesteld; maar niet, omdat men indirect als het ware die gevolgen heeft gewild, maar omdat men in het algemeen schuld eraan heeft. Hetgeen men niet gewild heeft als indirect gewild voor te stellen, heeft geen zin.

Het duidelijkst springt dit in het oog, zoodra men zich afvraagt, wat voor poging tot doodslag noodig is; dan erkent iedereen dat de wil gericht moet zijn geweest op den dood van het slachtoffer: doodslag als voltooid delict zou dus eene andere qualificatie moeten hebben dan als onvoltooid delict. Het is echter niet moeilijk te begrijpen, dat dit niet gaat: de omstandigheid, of eenig delict voltooid wordt, dan wel buiten toedoen des daders onvoltooid blijft, heeft met den aard van het delict op zich zelf niets te maken en kan daarop geenerlei invloed uitoefenen.

Het spreekt wel va» zelf, dat het bovenstaande niet belet, om uit den aard der verwonding het bewijs te putten, dat he*t opzet op den dood was gericht. Indien men iemand een krissteek in het hart toebrengt, zal het weinig baten, of men al verzekert, zulks niet te hebben gedaan . met de bedoeling om te dooden. Maar dit is, zooals men begrijpt, zuiver eene

Sluiten