Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bepaalde handelingen vastgeknoopt. Vergelijk b.v. de omschrijving van de schuldige veroorzaking van iemands dood in a. 237 Stcb. /. met die van a. 312 Ontw., of wel art. 382 Sicb. I. met artt. 156 en 365 Ontw.

Wat den dolus betreft, deze wordt dooi- tal van verschillende uitdrukkingen te kennen gegeven, zooals: moedwillig, arglistig, bedriegelijk, ook wel opzettelijk, of wel door het bezigen van werkwoorden, waarin het opzet vanzelf ligt opgesloten, of door eenig oogmerk als element op te nemen. Hierbij is evenwel zonder eenig stelsel te werk gegaan, zóó zelfs, dat dikwijls niet blijkt of opzet al dan niet voor eenig delict vereischt wordt, terwijl waar opzet een vereischte blijkt — het menigmaal twijfelachtig is, welke elementen door dat opzet worden beheerscht, welke niet. Zie b.v. a, 258 Swb. de onwettige gevangenneming en -houding. Het gevangennemen op zich zelf geschiedt niet anders dan opzettelijk; maar wordt het onwettige dier gevangenneming — in het art. uitgedrukt door : „zonder bevel der gevestigde machten en buiten de gevallen, bij alg. verord. voorzien"—door het opzet beheerscht? ra. a. w. moet de dader zich van die onwettigheid bewust zijn, die ou wettigheid willen '? Dit wordt gewoonlijk aangenomen, maar blijkt niet uit het artikel. De omschrijving van hetzelfde delict in art. 287 Ontw. daarentegen laat geen ruimte voor twijfel over: „hij die opzettelijk iemand wederrechtelijk van de vrijheid berooft of beroofd houdt"; het opzet beheerscht hier zonder eenigen twijfel het wederrechtelijke der handeling.

§ 86. Doius Ook in ander opzichl laat de redactie van het Swb. I.

malus. te wenschen over, zoodat het dikwijls niet mogelijk is, de strafbepalingen letterlijk op te volgen, zonder de grofste onbillijkheden te begaan. Zoo wordt b.v. in art. 87 Swb. I. o. a. het verminken van gouden, in Ned. Indië gangbare munt, zonder meer, strafbaar gesteld met dwangarbeid i. d. k. van 5 tot 20 jaar. Wanneer men nu een stukje van een goudtientje afneemt om er b.v. kabajaspeldjes van te laten maken, zoo zou men zich dus aan dit zware misdrijf schuldig maken ? Dit kan niet de bedoeling dezer strafbepaling zijn, en toch zou het overeenkomstig de woorden van het art. wezen.

Sluiten