Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

§ 88. Doius Dolus malus wordt niet voor alle delicten, waarbij opzet

maius bij over- gevonden wordt, als vereischte aangenomen. Overliet algemeen

tredingen met Steit men zich bij doleuse overtredingen met het bloote opzet tevereischt

vreden, speciaal bij politie- en fiscale overtredingen. Deze toch zijn veelal uitsluitend in het leven geroepen, ten einde den menschen een extra-prikkel te geven, om het noodige te doen en te laten ter verzekering van de goede werking van verschillende regelingen of van de behoorlijke inning van hetgeen den Staat toekomt. Wat de fiscale overtredingen betreft, wij weten, dat deze in vele gevallen een meer schuldrechtelijk, dan strafrechtelijk karakter dragen.

Wij zagen dan ook in § 81, dat, waar opzet geen vereischte is, bij de hier bedoelde overtredingen veelal het schuldverband zelfs geheel verwaarloosd wordt; het kan ons dan ook niet verwonderen, dat hierbij dolus malus in geen geval als vereischte wordt aangenomen, waar opzet een element der overtreding vormt.

Wanneer men dus in het donker zonder behoorlijk licht gevende lantaarns rijdt, vuilnis op den openbaren weg of in rivieren werpt, vuurwerk afsteekt zonder behoorlijke vergunning, enz. enz. zoo wordt voor de strafbaarheid niet vereischt, dat men deze handelingen gedaan .liebbe met de wetenschap of de bedoeling, iets ongeoorloofds te doen. Ware liet anders, zoo zouden de meeste der hier bedoelde strafbepalingen niet aan haar doel kunnen beantwoorden.

De politiewetgever zorge er echter voor, geene strafbepalingen in het leven te roepen, in welker overtreding een fatsoenlijk burger hoegenaamd geen kwaad kan zien. Zoo is b.v. het uitnoodigen van gasten om feest te vieren, om eene wetenschappelijke bijeenkomst te houden, of met welk ander onschuldig doel ook, zonder voorafgaande schriftelijke vergunning van het plaatselijk bestuurshoofd, reeds strafbaar volgens art. 3 no. I Pol. zoo ook is het spelen om geld (zelfs het eenvoudigste kaartspel) in eigen woning op de drie hoofdplaatsen van Java strafbaar volgens Sbl. 4849 no. 52. Deze overtredingen worden gelukkig nooit vervolgd, hoewel zij tientallen keeren per dag worden begaan; maar werd er eens iemand om vervolgd, zoo zou het wel zeer hard zijn, hem daarvoor zonder bewijs van dolus malus te straffen.

Sluiten