Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

§ 89 Dolus alter- Het doel, waarop het opzet gericht is, kan natuurlijk

8eneratieventualis'n00it onhePaMd '/jVn> maar het behoeft ook niet zóó bepaald te zijn, dat slechts van één mogelijkheid sprake mag wezen. Immers, men kan tegelijkertijd hetzelfde opzet richten op meer dan één doel; en dat wel óf zoodanig, dat men evenveel belang erin heeft om het ééne, als om het andere doel te bereiken (dolus alternativusóf zoodanig, dat men in de eerste plaats het eene, maar kan dit niet, dan het andere doel tracht te bereiken (dolus ■eventualis).

Bij dolus alternativus heeft men het opzet derhalve gelijkelijk op het eene, zoowel als op het andere doel gevestigd; b.v. A. wil B. ót verwonden óf dooden; A wil óf B, óf C dooden. Bij

7 7 . l • 1 r, .

aoms eventualis neeit men in de eerste plaats op het ééne doel, maar eventueel ook op liet andere zijn opzet gevestigd; bv. A. wil B. in de eerste plaats verwonden, maar eventueel ook wel dooden; A. wil in de eerste plaats B. dooden, maar eventueel ook wel C.

Deze dolus eventualis moet men vooral niet verwarren met den oneigenlijk aldus genoemden dolus van £ 83. Daar toch hadden we te doen met een opzet, gericht op één bepaald doel, hetwelk een zeker en onvermijdelijk gevolg na zich sleept; hier hebben wij een opzet, dat tegelijkertijd op twee doelen is gericht, die in hoegenaamd geen oorzakelijk verband met elkaar behoeven te staan.

Ook het onderscheid met den z. g. n. dolus indirectus moet goed in het oog worden gehouden. In de gevallen, dat men dolus indirectus aanneemt is het opzet in werkelijkheid niet op het gevolg der opzettelijke handeling gericht geweest; bij dolus eventualis is dit wél het geval, al is het subsidiair.

Voorbeeld: A. wil B. mishandelen, en doet zulks, maar niet erg; door eene bijkomende oorzaak (bv. infectie) gaat B. dood tegen alle verwachting en tegen den wensch en den teil van B. in: wij hebben dan volgens de geldende opvatting dolus indirectus. Maar 1111 wil A. aan B. eene flinke mishandeling toedienen, zóó, dat hij voor zijn geheele leven verminkt zal zijn; desnoods wil hij B. zelts dooden: dolus eventualis in de hier bedoelde beteekenis. Ditzelfde voorbeeld zóó te wijzigen, dat wij de z. g. 11. dolus eventualis van § 83 krijgen, zou tot onzin leiden; aldus nl.: A. wil

Sluiten