Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

B. zóó mishandelen, dat de dood erop moet volgen; hij' wil alleen mishandelen, maar is er zeker van, dat de dood het gevolg ervan zal zijn! Ieder ziet in, dat dit niets is als opzettelijke dooding.

Gelijksoortig aan dolus alternativus en dolus eventualis is nog de (lotus generalis, welk opzet ook niet op één zuiver bepaald doel. is gericht; dit doel is zelfs nog minder bepaald dan bij de beide eerstgenoemde soorten van dolus. Bv. een amokmaker wil dooden of verwonden; wien? wie ook maar; alle mènsehen, die hij tot zijn slachtoffer kan maken. Zoo ook de anarchist, die midden in een drukke straat een bom werpt; hij wil vernielen, doodeu, verwonden, wat of wien ook maar.

§ 90 Dolus p'e- Hoe men zich een wil vormt, zagen wij in de eerste §§ meditatus, repenti-van dit hoofdstuk. Verschillende motieven, opgewekt door tal nus- van verschillende omstandigheden, kunnen daarop invloed

uitoefenen. Nu kan men, alvorens men een bepaald besluit neemt, al die motieven en omstandigheden goed overwegen, en nagaan, welke gevolgen uit de voorgenomen handeling kunnen voortvloeien; maar men kan ook zonder veel na te denken zich een wil vormen en deze onmiddellijk in eene handeling omzetten. Het eerste zal men doen, indien het eene gewichtige beslissing betreft omtrent eenige aangelegenheid, waarvan men zich vooraf ter dege rekenschap wenscht te geven; in dat geval zal men minder kans hebben, zich in de gevolgen zijner gedragingen te vergissen, dan wanneer men minder overleg pleegt.

Een en ander geldt natuurlijk ook, waar de wil gericht is op een ongeoorloofd doel. Ook eene opzettelijk begane misdaad kan het resultaat zijn van kalm beraad en overleg zoowel als van een plotseling opkomend verlangen, hetwelk men onmiddellijk verwezenlijkt. Het behoeft wel geen betoog, dat in het eerste geval de verantwoordelijkheid veel zwaarder is dan in liet laatste. Immers, in het eerste geval heeft men zich van zijne daad vooraf goed rekenschap gegeven en heeft men gelegenheid gehad tot inkeer te komen, terwijl men in het andere geval dikwijls reeds tot handelen is overgegaan alvorens men goed de volle beteekenis zijner daad beseft.

Sluiten