Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Wanneer men zijn opzet na kalm beraad en overleg ten uitvoer brengt, spreekt men van voorbedachten raad. Het Swb. I. tracht van voorbedachten raad eene omschrijving te geven in art. 213, en onderscheidt dit begrip nog van dat van geleiderlaag, ') waarvan men in art. 214 eene soort bepaling aantreft. Met eenig nadenken is het niet moeilijk in te zien, dat beide artikelen niet anders inhouden dan eenige mogelijke gevallen, waaruit men den voorbedachten raad in de ware, boven aangegeven beteekenis, zou kunnen opmaken. Heel veel gewicht behoeft men aan beide omschrijvingen' dan ook niet te hechten; te meer daar zij een verkeerd begrip kunnen geven van de ware bedoeling des wetgevers. Immers, het al of niet bestaan van voorbedachten raad is niet uitsluitend afhankelijk van uiterlijke omstandigheden als in artt. 213 en v. omschreven zijn, maar van hetgeen innerlijk in den geest des daders omgaat. Wel zullen dergelijke uiterlijkheden mede kunnen 'werken om daaruit het al dan niet aanwezig zijn van kalm voorafgaand beraad op te maken, maar daarom vormen zij nog niet den voorbedachten raad. Het is zeer wel mogelijk, dat men in eene opwelling van drift een plan vormt om iemand te dooden, en dat men dat plan, zelfs na het slachtoffer te hebben opgewacht, ten uitvoer legt, zonder dat vóór de uitvoering van het plan, al ware het slechts gedurende één seconde, kalm overleg heeft plaats gevonden.

In het algemeen oefent de omstandigheid, dat eenige daad met voorbedachten rade is gepleegd, op het delict zelf geen invloed uit, ofschoon zij natuurlijk wèl haar invloed zal doen gelden op de toemeting der straf. Slechts in twee gevallen is dit anders, t, w.:

a. waar de voorbedachte raad den doodslag maakt tot moord (art 212 Swb. I.);

b. waar hij eene verzwarende omstandigheid vormt voor de soorten van mishandeling, bedoeld in artt. 166, 226 en

/ 227 Sicb. I.

Het bovenstaande geldt in het algemeen ook voor het Ontw. (Zie artt. 294, 296, 306, 308 Ontw.). Het Ontw. spreekt echter

') Men houde in het oog, dat de uitdrukkingen „voorbedachten rade" en „geleiderlage" verbogen vormen zijn.

Sluiten