Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

§ 99. Het thar

gevolEde stelsel. tre\

Was net teit gepleegd tusscnen liet /(/ en liet lbL jaar, zoo zal de strafrechter moeten onderzoeken, of het kind met oordeel des onderscheids gehandeld heeft. Blijkt niet, dat zulks het geval is geweest, zoo wordt geen straf opgelegd, maar moet de rechter (thans de strafrechter)" in dezelfde gevallen als boven aangegeven, zijne verpleging en opvoeding door eene bijzondere persoon of inrichting bevelen, tot ten hoogste zijn 20-jarigen leeftijd. Blijkt dit oordeel des onderscheids wèl, zoo wordt de delinquent gestraft, maar wordt de straf op de in art. 36 Ontw. aangegeven wijze verlicht. Dit is de eenige algemeen verschoonende omstandigheid, welke het Ontw. kent. ') In hoeverre het stelsel van het Ontw. te verkiezen is boven dat van het Swb. 1. is niet gemakkelijk te zeggen. Wel is waar wordt door het stelsel van het Ontw. de mogelijkheid uitgesloten, dat een kind beneden 10jaar voorden strafrechter gebracht en wellicht zelfs gestraft zou kunnen worden, maar daartegen valt weer te zeggen, dat het aannemen van een bepaalden leeftijd als grens voor de al dan niet mogelijkheid, dat het kind tot het oordeel des onderscheids is gekomen, vrij willekeurig is. En al zou het volgens ons Swb. I. mogelijk zijn, om desnoods een zuigeling strafrechtelijk te vervolgen, men bedenke, dat de toepassing der strafwet alleen aan ontwikkelde en verstandige mensehen wordt opgedragen.

s Hoe het zij, in Nederland heeft men ook het stelsel van het 1 Ontw. (d. i. het vroegere Nederlandsche stelsel) geheel verlaten, en wel sedert 1 December 1905, op welken datum in werking is getreden de wet, voorkomende in het Ned. Sbl. 1901 no. 63, waarbij art. 38 Ned. Swb. (— a. 35 Ontw.) geheel gewijzigd werd, en art. 39 door tien andere is vervangen. Deze nieuwe bepalingen vormen eene toepassing van de resultaten van criminologisch onderzoek betreffende de beste wijze om de misdaad bij jeugdige personen te bestrijden. Men heeft begrepen, dat vooral bij jeugdige personen de misdaad in de eerste plaats bestreden moet worden door de meest doelmatige middelen.

!) Dooi' de invoering van een algemeen minimun voor elke soort van straf, en door overal waar de doodstraf bedreigd wordt den rechter in de gelegenheid te stellen tijdelijke arbeidstraf op te leggen, is het stelsel der verzachtende omstandigheden in het Ontw. geheel overbodig geworden en vervallen (verg. blz. 76).

Sluiten