Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

personen met gebrekkige ontwikkeling van geestvermogens vormen de groep der onnoozelen en idioten; ook vele doofstommen behooren daartoe. ') Deze ongelukkigen bereiken nooit een ontwikkelingstrap, die hen tot het oordeel des onderscheids doet komen; de minst-ontwikkelden onder hen verkrijgen nauwelijks een beter inzicht in de wereldsche zaken dan een zuigeling van nog geen jaar. In nog sterkere mate dan zulks bij kinderen het geval is, ontsteken zij in hevige woede bij het minste of geringste, dat hen hindert; en dan willen zij zich dadelijk op de vreeslijkste manier wreken, door doodslag, verwonding, goederenvernieling enz.

Een scherpe grens tusschen volkomen gezonde en ziekelijk gestoorde, tusschen volkomen en gebrekkig ontwikkelde geestvermogens, is niet te trekken; zooals overal elders in de natuur, treft men ook hier bij den overgang van het normale tot het abnormale verscheidene tusschen vorm en aan. Personen, wier geestelijke vermogens niet gebrekkig ontwikkeld genoemd kunnen worden, kunnen door gebrek aan behoorlijke opvoeding toch zóó bekrompen van geest zijn, dat eenige daad hun dikwijls minder zwaar behoort te worden toegerekend dan aan een volkomen ontwikkeld mensch; hetzelfde kan gezegd worden t. a. v. geestelijk normale, doch zeer driftige menschen enz. De rechter dient ook met deze omstandigheden bij de toemeting der straf rekening te houden, gedurende de werking van ons Swb. I. met toepassing van het bepaalde omtrent verschoonende en verzachtende omstandigheden. Hierover nader in het hoofdstuk over de straftoemeting.

§ 105. Regeling Krankzinnigheid heeft niet alleen voor het strafrecht betee-

van het krankzin-

kenis, maar ook in andere opzichten dient op deze ziekte te

nigenwezen. worden gelet. Zij vormt nl. eene ziekte van zeer bijzonderen

') Alle doofstommen mogen niet op ééne lijn gesteld worden. Doofstomheid kan tot oorzaak hebben een organisch gebrek van het oor. De doofstomme is dan geestelijk volkomen gezond, maar indien hij niet eene speciale opvoeding (bv. in een doofstommen-instituut) ontvangt, zoo zal hij meestal geestelijk nooit geheel ontwikkeld worden. Er zijn er echter onderhen, die het tot zeer ho ogen trap van ontwikkeling hebben g'ebracht. Een beroemd voorbeeld vormt Helene Keiler, die bovendien nog blind is. — Doofstomheid kan echter ook het gevolg zijn van hersenziekte, en vormt alsdan slechts een symptoom dier ziekte. — Het spreekt van zelf dat hier slechts degenen bedoeld worden, die doofstom geboren, of dit kort na hunne geboorte geworden zijn.

Sluiten