Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

lingen op overtreding der verschillende voorschriften zijn gesteld. — Eindelijk houdt het reglement nog eenige slotbepalingen in, waarvan wij straks eene, vervat in art. 48, nader zullen beschouwen.

06. Behande- Het verband tusschen krankzinnigheid en strafrecht is ons van den krank- üjt ([e voorgaande paragrafen duidelijk geworden; krankzinnigheid igen mis a ^ jn ^ ioi aangegeven, uitgebreide beteekenis) kan nl.

de toerekenbaarheid van het feit uitsluiten. Het komt er dus in geval van twijfel op aan, om uit te maken, of tijdens het plegen van het feit de geestvermogens des daders van dien aard waren, dat het feit hem al dan niet kan worden toegerekend.

Nu zal het geheel van omstandigheden afhangen, of in zulk een geval de dader al dan niet voor den strafrechter zal worden gebracht. Is nl. het feit onder zulke omstandigheden gepleegd, dat reeds dadelijk vermoedens omtrent niet-toerekeningsvatbaarheid des daders bestaan, zoo zal het openbaar ministerie wel onmiddellijk zijn plaatsing in een krankzinnigengesticht bij den landraad requireeren, krachtens a. 22 en v.v. Krankz. regl. Blijkt na deskundig onderzoek, dat inderdaad het feit in staat van krankzinnigheid was gepleegd, zoo zal tegen den dader geen strafvervolging worden ingesteld.

Komt het echter tot eene strafvervolging, en vermoedt de landraad, (of vóór de verwijzing, de president van den landraad), dat het feit in krankzinnigheid gepleegd, en den beklaagde dus niet mag worden toegerekend, zoo zal een deskundig onderzoek daarnaar ingesteld worden en de beklaagde, ingeval het vermoeden juist blijkt te zijn, worden vrijgesproken. Andere maatregelen mogen alsdan niet tegen hem genomen worden, indien van krankzinnigheid geen sprake meer is.

Anders echter, indien vermoed wordt, dat beklaagde (verdachte) zich gedurende de strafvervolging nog in staat van krankzinnigheid bevindt; de vervolging wordt alsdan geschorst en art. 48 Krankz. regl. toegepast. Hetzelfde geschiedt, ingeval vermoed wordt, dat de beklaagde slechts krankzinnigheid voorwendt (simuleert; simulatie). Dit art. 48 Krankz. regl. nu luidt in zijn geheel als volgt:

') Wij zullen gemakshalve ons ook maar van dezen term blijven bedienen.

Sluiten