Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

üdiv ani Dienaar worat geacnt, zijne bevoegdheden en verplichtingen nauwkeurig te kennen; dit sluit in zich, dat hij in het algemeen ook moet weten, in welke gevallen hij zijne meerderen heeft te gehoorzamen, in welke niet. Als onder¬

geschikte is hij verplicht, om zijne meerderen te gehoorzamen

^ ''4. Regeling het Swb. en "het Ontw.

I

(

{

1

in de binnen zijn ambtskring vallende aangelegenheden; in alle andere gevallen is hij geen gehoorzaamheid verschuldigd. De wedana bv. is verplicht, als ondergeschikte van den.regent, om op bevel van dezen iemand gevangen te doen nemen. Doet hij dit, en blijkt de gevangenneming onwettig te zijn, zoo zal daarvan de regent, en niet hij de verantwoordelijkheid dragen. Immers in het algemeen is de regent bevoegd, eene gevangenneming te gelasten, en de wedana verplicht, aan zulk een last te voldoen. De Wedana heeft niet le beoordeelen, af eene bepaalde gevangenneming al dan niet onrechtmatig is, indien hem dit door den regent wordt bevolen.

Wanneer echter de regent den wedana bevel gaf, iemand zonder vorm van proces te dooden, dan wordt het een ander o-eval. Want de wedana weet zeer goed, dat zulk een bevel niet in den kring der bevoegdheden van , den regent valt, noch in dien zijner ondergeschiktheid. Voldoet hij nu toch aan dat bevel, zoo zal hij voor zijne daad verantwoordelijk blijven en kan hij zich nimmer op zulk een bevel beroepen. Indien de regent den wedana zoodanig had bedreigd, dat redelijkerwijze de wedana aan die bedreiging geen weerstand had kunnen bieden, zoo zou hij in laatst bedoeld geval misschien straffeloosheid kunnen verkrijgen door een beroep op overmacht, maar nooit door een op ambtelijk bevel.

Ook de hier besproken rechtvaardigingsgronden worden door liet Swb. 1. casuïstisch in het bijzonder gedeelte behandeld. Art. 245 vooreerst bepaalt, dat doodslag, kwetsuren en slagen, bevolen bij algemeene verordenn, [ngen engelast door het openbaar fezag, niet strafbaar zijn. Het woordje en, tusschen „verordeningen" en ,,gelast" beduidt niet, dat beide rechtvaardigingsgronden hierbij samen moeten gaan, al is zulks in werkelijkheid ;en aanzien van deze speciale feiten wel het geval.

Voorschrift bij alg. verord. (of in't algemeen: wettelijk voorschrift) vinden wij verder niet meer in het Swb. I. als recht-

Sluiten