Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

voornemen; ook de poging heeft dus haar objectief element; waarin

dit bij strafbare poging moet bestaan, zullen wij aanstonds

zien. Poging tot eenig delict kunnen we in het algemeen dus

definieeren als: elke gedraging, gericht op een beoogd strafbaar

doel, hetwelk niet bereikt wordt.

§ 121. Straf- Om strafbaar te zijn, moet de poging evenwel èn volgens

bare poging vol- ons Stwb. I., èn volgens het Ontw. nog aan bepaalde voor-

gens Swb. i. enwaarden voldoen. Deze vinden wij in art. 3 Swb. I. en in art. Ontw. in het al- Qnfw

Swb. I. a. 3, nu eisclit, dat de poging:

te. door uiterlijk bedrijf gebleken en door een begin van uitvoering gevolgd zij:

2e. „niet dan door toevallige of van des daders wil onafhankelijke omstandigheden weerhouden" zij, „of hare uitwerking gemist" hebbe.

Door het eerste vereischte wenscht de wetgever te kennen te geven, dat de op het misdadig doel gerichte gedraging een begin van uitvoering van het delict moet vormen. De woorden van a. 3 worden ons duidelijker, indien wij voor „poging" lezen „voornemen". Het misdadig voornemen moet derhalve door een uiterlijk bedrijf, d. i. eene of andere gedraging, gebleken zijn; welke gedraging vervolgens een begin van uitvoering moet vormen van het delict. Niet dat voornemen echter vormt de poging, zooals de woorden van het artikel zouden kunnen doen denken, maar de gedraging, welke van dat misdadig voornemen een direct uitvloeisel is.

Door het tweede vereischte wordt uitgedrukt, dat de niet-voltooiïng van het delict uitsluitend aan van den wil des daders onafhankelijke omstandigheden te danken moet zijn geweest.

Wanneer de dader dus zelf tot de niet-voltooiïng medewerkt, zoo is strafbaarheid uitgesloten. Dit wordt door de woorden „niet dan" uitdrukkelijk te kennen gegeven. Welk motief de dader heeft gehad, om de volvoering van zijn plan te staken, is hierbij onverschillig; dit kan berouw zijn, maar ook vrees bv. Intusschen wordt algemeen de strafbaarheid aangenomen, indien de dader tot het staken der uitvoering is gebracht door vrees voor onmiddellijke ontdekking, bv. wanneer een inbreker gestommel hoort en daardoor op de vlucht wordt gejaagd;

Sluiten