Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bare poging uitgesloten zijn, want eene ongeladen revolver is een absoluut ondeugdelijk middel, de handeling was dus totaal ongevaarlijk, ra. a. w. objectief bestond er hoegenaamd geen gevaar.

Bij eenig nadenken ziet men evenwel gemakkelijk in, dat de handeling zelf noch in het eerste, noch in het tweede geval gevaarlijk is geweest, daar het pogen te schieten met eene ketsende geladen revolver even ongevaarlijk is als met eene ongeladen revolver. De dader echter is in beide gevallen even gevaarlijk gebleken. Hoogst onbillijk zou het dan ook zijn, hem in het eerste geval wel, in het tweede niet te straffen!

Het onderscheid tusschen absolute en relatieve ondeugdelijkheid kan bij nadere beschouwing dan ook moeilijk worden volgehouden. In de wereld bestaat er eigenlijk niets absoluuts en is alles relatief, d. w. z. de eene omstandigheid staat steeds met de andere in verband. Ook een als absoluut-ondeugdelijk geldend middel kan onder bepaalde omstandigheden deugdelijk blijken. Zoo bv. kan degene, op wien men met een ongeladen ie\olver mikt met de klaarblijkelijke bedoeling om te dooden, van schrik doodvallen (zie voorbeeld No. 9 op blz. 135).

Suiker wordt als een absoluut ondeugdelijk middel om te dooden beschouwd; maar een lijder aan suikerziekte kan van suiker doodgaan. Water is waarlijk niet als deugdelijk afdrij\ingsmiddel te beschouwen; toch zou het kunnen zijn, dat eene zwangere vrouw, water drinkende in de meening een afdrijvingsmiddel te gebruiken, zich daardoor zoodanig suggereert, dat de afdrijving werkelijk volgt. ')

Het onhoudbare der bedoelde onderscheiding blijkt ook uit de vreemdsoortige wijze, waarop de objectivisten met de begrippen „absoluut" en „relatief" soms omspringen. Stel bv. dat een dief uit een brandkast wil stelen, maar deze geheel leeg blijkt te zijn. Volgens den gedachtengang der objectivisten zou men eene leege brandkast toch wel voor een absoluut ondeugdelijk object, om eruit te stelen, moeten houden. Neen, zeggen zij; een brandkast is in het algemeen geschikt, om eruit te stelen; de omstandigheid, dat zij toevallig leeg is, maakt haar daartoe ongeschikt; we hebben dus met een relatief ondeugdelijk

') \erg. blz. 88 over de vraag, of poging tot afdrijving volgens onze wet al dan niet strafbaar is.

Sluiten