Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wie hij dit laat doen, weten niet dat hun meester daartoe niet het recht had; of wel de regent beveelt den wedana, iemand onwettig gevangen te nemen, aan welk bevel de wedana te goeder trouw gevolg geeft.

In deze gevallen hebben wij te doen met iemand, die het opzet tot het delict gevormd heeft, maar het delict in stoffelijken zin laat uitvoeren door een persoon, die voor dat delict hoegenaamd niet verantwoordelijk kan worden gesteld. Men kan nu niet zeggen, dat de persoon, die het opzet gevormd heeft, het feit heeft gepleegd, maar wel, dat hij dit heeft doen plegen. Het spreekt van zelf, dat hij de eenige verantwoordelijke persoon is en als de dader moet worden beschouwd; hij wordt middellijke dader genoemd ').

Ten slotte kan zich het geval voordoen, dat hetzelfde feit wordt gepleegd door verschillende daders gezamenlijk en in gemeenschappelijk overleg; wij spreken dan van mededaderschap. Die verschillende daders zijn gelijkelijk voor dat delict verantwoordelijk; wij kunnen hen dus niet onderscheiden in hoofd- en mededaders, maar zij zijn allen zonder onderscheid elkanders mededaders.

Daders zijn derhalve te onderscheiden in:

1°. degenen, die het opzet tot het feit hebben gevormd en dit ook zelf ten uitvoer brengen, gewoonlijk physieke daders genoemd; 2)

2°. zij die het opzet hebben gevormd, maar dit doen uitvoeren door personen, die voor het delict niet verantwoordelijk kunnen worden gesteld; de middellijke daders; 3°. mededaders d. z. zij, die gezamenlijk en in gemeenschappelijk overleg de daad plegen en daarvoor gelijkelijk verantwoordelijk zijn.

') Meestal zal de. middellijke dader uitsluitend intellectueel liet feit hebben gepleegd; dit is echter niet noodzakelijk, bv. bij physieken dwang (zie § 107).

Degeen, door wien men het feit doet plegen, is geen dader. Anders bij uitlokking (zie § 130).

2) Ofschoon zij èn intellectueel, èn physiek het feit plegen.

Sluiten