Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

redenen, die daarmee in geenerlei verband staan; bv. als A aan B een som gelds belooft, indien B een vijand van A, nl. C. vermoordt. In dit geval volvoert B een moord, niet omdat hij graag C dood wenscht te hebben, maar om het beloofde geld te verdienen. Al is de daad zelf accessoir aan de uitlokking en al zou men dikwijls kunnen zeggen, dat de uitgelokte . eigenlijk slechts den uitlokker helpt om zijn oogmerk te bereiken, zoo kan men hem toch ook weer geen medeplichtige van den uitlokker noemen. Want de uitgelokte heeft zelf het opzet tot het delict opgevat, en voert dit opzet ook werkelijk uit; met welk motief hij zulks heeft gedaan komt er niet op aan. § 132. straf- Niet elke aanzetting tot eenig delict vormt strafbare uitlokbaarheid van den king. Als iemand bv. een ander eenvoudig aanraadt om eenig uitlokker. delict te plegen zonder meer, dan is hij geen uitlokker in strafbaren zin; de dader, die dezen slechten raad opvolgt is de eenige verantwoordelijke persoon, hoe onzedelijk het ook moge zijn om een ander tot eenig delict aan te sporen.

Als uitlokker wordt slechts hij beschouwd, die een ander door middel van geld, bedreiging, bedrog enz. tot eenig delict aanzet, of wel eene volksmenigte opruit. ')

§133.Aigemeene Wij kennen derhalve drie soorten van deelneming:

opmerkingen be- lc. mededaderschap:

treffende de onder- 2e. uitlokking;

scheidmgderdeei- medeplichtigheid.

nemingsoorten. Deze onderscheidingen hebben ten doel, den verschillenden graad van verantwoordelijkheid voor de verschillende soorten van deelnemers in het algemeen te regelen. In het algemeen, zeggen wij; immers, daar geen twee gevallen van deelneming precies gelijk zijn, en de graad van verantwoordelijkheid in elk concreet geval door tallooze verschillende omstandigheden bepaald wordt, moet men toch de waardeering hiervan grootendeels aan den rechter overlaten.

Zoo'n algemeene regeling moet bovendien steeds rekening houden met omstandigheden van anderen aard, die invloed uitoefenen op de mate van strafrechtelijke verantwoordelijkheid, onafhankelijk van de bijzondere soort van deelneming. De straf-

') Dit laatste alléén in onze nog geldende Stwb., niet volgens het Ontwerp.

Sluiten