Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HOOFDSTUK IX.

Bijzondere regelingen der verantwoordelijkheid van deelnemers en begunstigers.

In het vorig hoofdstuk leerden wij de algemeene regelen kennen, die de verantwoordelijkheid der verschillende soorten van deelnemers aan, en begunstigers van delicten beheerschen. Deze algemeene regeling wordt in vele opzichten echter door den wetgever zelf als onvoldoende beschouwd, en vele bijzondere regelingen zijn door hem noodig geoordeeld, waarbij dikwijls van de beginselen, in de algemeene regeling aangenomen, is afgeweken. Wij zullen ze in dit hoofdstuk in het kort behandelen.

I. Bijzondere regelingen t. a. v. de verschillende soorten van deelneming.

§ 142. Benden Hiertoe behooren in de eerste plaats de bepalingen, die en boosdoeners- betrekking hebben op boosdoenersbenden en op gewone vereevereenigingen. nigingén van boosdoeners, die geen bende vormen.

Onder bende verstaat men eene min of meer georganiseerde vereeniging, die ten doel heeft, delicten te plegen. Zulk eene bende verschilt dus hierin van eene gewone vereeniging van boosdoeners, dat zij eenigszins georganiseerd is en min ot meer als blijvend geheel optreedt.

Wordt door zulk eene bende eenig delict in vereeniging gepleegd, zoo moeten de deelnemers volgens den algemeenen regel als mededaders worden beschouwd, daar zij in gemeen overleg handelen en het beoogde doel als hunne gememschap-

Sluiten