Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vormen: het omkoopen en zich laten omkoopen ter zake van de uitoefening van het kiesrecht (a. 74 Swb. T., a. 130 Ontw.); het omkoopen van, en zich doen omkoopen door openbare ambtenaren (a. 124 v. r. Swb. /., a. 177 r. r. en 374 v. r. Ontw.); overspel (a. 254 Swb. /., ') a. 243 Ontw.); schaking, waartoe het meisje medewerkt (a. 272 Swb. /., a. 286te. Ontw. i, enz. Bij dergelijke gevallen van noodzakelijke deelneming (beter: noodzakelijke samenwerking) kan de verantwoordelijkheid der daarbij betrokken personen van zeer verschillenden aard zijn. Hebben wij bij samenspanning met gewone mededaderschap te doen, waarbij dus alle deelnemers gelijkelijk verantwoordelijk zijn, anders is dit bij omkooping of overspel, waarbij de daarbij betrokken partijen zich elk aan een verschillend delict schuldig maken; in het laatste voorbeeld blijft zelfs een der partijen geheel straffeloos.

§ 147. D««in«- De wetgever is in sommige gevallen verplicht geweest, om ming ais zeifstan- de deelneming aan het bewerken- van eenig ongewenscht' gevolg dig delict. tot zelfstandig delict te maken.

Vooreerst vindt dit zijn reden in het feit, dat de handeling, waaraan wordt deelgenomen, geen delict vormt. Zoo bv. is het vijandig optreden van eene buitenlandsche mogendheid tegenover den Staat uit den aard der zaak niet strafbaar; echter is elke daad, waardoor men met zoo n mogendheid in verstandhouding treedt teneinde deze tot een vijandelijk optreden aan te sporen, terecht tót misdrijf gestempeld («. 40 Swb. I. en a. 101 Ontw:, zie ook de volgende artt. van Swb. I. en Ontw). Zoo ook is het ontvluchten van gevangenen zonder braak of geweld niet strafbaar; wél echter het oogluikend toelaten daarvan, of het behulpzaam zijn daarin (a. L70 en r. Swb. 1. en artt. 191 en 3X0 Ontw.). Art. 299 Ontw. (hulpverleening enz. bij zelfmoord) vormt van deze gevallen nog een voorbeeld.

Een tweede grond voor het vormen van deelnemingsoorten tot zelfstandig delict hebben wij reeds op blz. 201 en v. leeren kennen. Wanneer nl. speciale delicten, die slechts door bepaalde kategorieën van personen gepleegd kunnen worden, voorkomen in een wetboek, dat uitsluitend voor die personen geldt, zoo kan

«) In a. 255 Swb. 1. wordt zeer oneigenaardig van de „medeplichtige" der overspelige vrouw gesproken!

Sluiten