Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

§ 148. Ofdne- Indien openbare ambtenaren aan delicten deelnemen, wórden tning door ambte- zij gewoonlijk zwaarder gestraft dan hunne mededaders; want ^ 149.

narsn, geneeshee-zjj zjjn ju{st jn c[e eerste plaats geroepen, om orde en rust * ',lfsl

ren en apothekers. te handhaveil> alle ongerechtigheden te voorkomen, niets te doen wat met het algemeen belang strijdt.

Zoo ook worden dikwijls diegenen zwaarder gestraft die door deelneming aan eenig delict, misbruik maken van hunne kennis of hunne bevoegdheid tot uitoefening van eenig beroep,

.zooals doctoren en apothekers,

Vandaar de algemeene bepaling van art. 14l Swb. 1. volgens welke openbare ambtenaren, die deelnemen aan delicten, waartegen zij juist hadden moeten waken, zwaarder gestraft worden dan de andere mededaders of de hoofddaders, volgens de onderscheidingen, in dat art. gemaakt. ')

Deze bepaling is in art, 41 Ontw. meer in het algemeen en tot andere gevallen uitgebreid terug te vinden; in het hoofdstuk over de straftoemeting zullen wij dit art. vanzell ontmoeten.

Meer speciale hiertoe behoorende gevallen zijn bv. die, voorzien in a. lil Swb. 1. betreffende ambtenaren, die opzettelijk eene valsche reisorder afgeven; in a. 98 en c. Swb. I. betreffende valschheid in authentieke geschriften, door ambtenaren gepleegd in de uitoefening hunner bediening, en zulks in tegenstelling met a. 100 Swb. /.; a. 257 Swb. I. daarentegen bedreigt den ambtenaar, die desbewust bigamie helpt plegen,

met dezelfde straf als den bigamist. - Dergelijke speciale bepalingen betreffende de zwaardere verantwoordelijkheid van ambtenaren zijn, door de algemeene strekking van a. 41, inliet Ontw. onnoodig geworden.

Anders echter, waar de zwaardere verantwoordelijkheid haaireden vindt in misbruik van bevoegdheden, uit eenig niet ambtelijk beroep voortvloeiende; hierin moest zoowel in het Ontw., als in het Swb. 1. speciaal worden voorzien. Zoo bv.

in a. 220 Ontw., a. 113 Swb. 1. ten aanzien van het afgeven §'5o.(

door geneeskundigen van een valsch geneeskundig certificaat;

in a. 303 Ontw. en a. 222 Swb. I. t a. v. het deelnemen aan afdrijving door geneesheeren, vroedvrouwen en apothekers; enz.

') Verg. ook a. 386 Swb. I.

Sluiten