Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bij geschrifte geschiedt, niet meer tusschen gedrukte en ongedrukte geschriften onderscheiden (Verg. blz. 222).

III- Bijzondere bepalingen betreffende begunstiging.

§ 151. Wang- Wij weten, dat ten onrechte in onze Stwbb. twee gevallen 'boesan-deiicten. van begunstiging als eene soort van medeplichtigheid' worden behandeld; de speciale behandeling der begunstiging is feitelijk de normale.

Onder deze begunstigingsdelicten verdienen die, welke in de artt. 31" en Hlb Sicb. I. behandeld worden, in de eerste plaats vermelding; zij zijn bij Stbl. '99—141 Sicb. I. ingelascht, doch op eene verkeerde plaats.

De aanleiding tot deze artt. gaf het herhaaldelijk voorkomend feit, dat iemand bij een bestolene ') zich aanbiedt, om hem het gestolen voorwerp tegen zekere geldsom terug te bezorgen.' Men gaat dan gewoonlijk als volgt te werk: het gestolene (bv. een buffel) wordt op een eenzame plaats verborgen gehouden, en óf de dief zelf, óf een zijner handlangers begeeft zich naar den bestolene met bovenbedoeld aanbod. Deze neemt het aanbod meestal aan, als de losprijs niet te hoog is, daar hij de overtuiging heeft, dat anders het gestolene zoo spoedig mogelijk vernietigd of onvindbaar gemaakt zal worden (bv. de karbouw geslacht, zilver- en goudwerken gesmolten enz.), en meestal dus voor hem geheel verloren zal gaan. De bestolene is dus blij, zijn eigendom tegen bv. de helft of minder der waarde terug te kunnen bekomen.

Een ieder zal er wel van overtuigd zijn, dat de persoon, die het aanbod komt doen, óf de dief óf althans een handlanger van dezen is. Kwam het echter tot eene vervolging van zulk een persoon, zoo was het wettelijk bewijs van zijne schuld helaas zelden te leveren. Het behoeft geen betoog, dat op deze wijze diefstal zeer in de hand werd gewerkt, en men zag dan ook de noodzakelijkheid in, dergelijke praktijken op zicli zelf strafbaar te stellen; hiertoe nu dienen de liierbedoelde' artt., inhoudende de zgn. wangteboesan-delicten.

') Kortheidshalve nemen wij het meest voorkomend geval van diefstal.

I

Sluiten